Във връзка с изготвянето на два плана на Главна дирекция „Предприятия" и главна дирекция „Околна среда" ЕК очаква предложения относно подобрението на индустриалния бизнес климат и политика в страната, съобщиха от Българска стопанска камара.

Главна дирекция „Предприятия" на ЕК е подготвила План за действие по устойчива индустриална политика.

Одобрението му се очаква в началото на 2008г. Той предлага редица мерки за подобряване конкурентоспособността на предприятията, като успоредно с това се подобрява и резултатността им спрямо околната среда.

Главна дирекция „Околна среда" разработва План за действие по устойчиво потребление и производство.

Във връзка с разработването на тези планове, дирекциите провеждат обсъждане с държавни организации и заинтересовани лица от бизнеса за определяне на бариерите и действията, които трябва да намерят място в документите.

Всички читатели на money.bg, които желаят да изразят вижданията си за бъдещите действия в областта на индустриалната политика и околна среда могат да го направят на следния адрес http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=SurveySIPSCP.

Страницата на ЕК по устойчиво развитие е на адрес http://ec.europa.eu/enterprise/environment/sip_en.htm

Попълването на въпросника on-line е доброволно.

Страницата е отворена до 23 септември 2007 г.