Днес, 15 октомври 2008 г., се отвориха и разгледаха по реда на постъпване подадените оферти по процедурата за "Избор на управляваща банка на ресурсите на "Фонд за органите на местно самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, София и подпомагане на дейността му във връзка с финансиране изпълнението на проекти по оперативните програми на ЕС".

"Уникредит Булбанк" е класирана за Изпълнител на обществената поръчка, съгласно направеното икономически най-изгодно предложение.

Участие в процедурата по Закона за обществените поръчки  са взели Банка ДСК и Обединена Българска банка .

На основание чл. 120 от ЗОП решението може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията от заинтересованите лица в 10 - дневен срок.