Дружеството Холдинг Света София АД е реализирало загуба към второто тримесечие на годината, в размер на 325 хил. лв. Това е най-високата загуба регистрирана от холдинга към този отчетен период от 2001 г. насам, показват историческите данни в money.bg.

Общите приходи на дружеството са 573 хил. лв., което е с 284.56 % повече спрямо предходния период. Общите разходи отчитат ръст от 798.00 % спрямо предходния период до 898 хил.лв.

Нетните приходи от продажби към второто тримесечие на 2015г. са в размер на 273 хил.лв. и представляват 47.64% от общите приходи. Спрямо второто тримесечие на 2014 година те се увеличават с 193.55 %.

Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за II-ро трим. на 2015г.

Към 30 юни 2015г. дружеството показва загуба на акция (на осреднена годишна база) в размер на 0.26лв.

Собственият капитал на дружеството към полугодието на 2015г. е 7848 хил. лв. , като спрямо същия период на 2014г. е намалял с 44.72 %.

Обобщена информация за търговията с акции на дружеството на БФБ – София през вторите три месеца на 2014г.:
Общ брой изтъргувани акции: ( 1 828 341 бр. акции )
Общ брой сделки: ( 124 бр. )
Минимална цена: ( 0.580 лв. )
Максимална цена: ( 3.771 лв. )
Среднопретеглена цена: ( 3.742 лв. за акция. )

*Обобщената информация не обхваща сделки с акции на дружеството сключени на нерегулиран пазар.