На извънредно общо събрание на акционерите на Индустриална Холдингова Компания АД, състояло се на 07.09.2011 год. е взето решение за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация.

За приключване на ликвидацията е определен 18 месечен срок от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата до кредиторите на дружеството за предявяване на вземанията им.

За ликвидатор на дружеството е назначен Георги Богданов и същият е овластен да извършва всички необходими действия по ликвидацията, като използва всички допустими законови способи за удовлетворяване на кредиторите на дружеството и разпределение на останалото имущество между акционерите включително, но не само: да продава и заменя отделни активи от ликвидационното имущество на дружеството, както и да ги прехвърля на кредитори или акционери на дружеството. В случай на прехвърляне на отделни активи от ликвидационното имущество на „Индустриална холдингова компания” АД на кредитори или акционери на дружеството, ликвидаторът е длъжен предварително да направи оценка на прехвърляните активи в съответствие с процедурата по чл. 114а, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.