Инж. Милчо Ламбрев е генерален директор на НК „Железопътна инфраструктура" от 20.10.2009 г. Завършил е ВВТУ „Тодор Каблешков" и притежава магистърски степени по специалности „Транспортно строителство" и „Икономика на транспортната фирма". Заемал следните длъжности: технолог по железен път и съоръжения, началник на строителен обект, началник-отдел „Технологичен", контрольор по жп съоръжения , І-ва ЖП Секция - София. От 1997 г. до 2000 г. последователно заема длъжностите зам.-началник и началник на І-ва ЖП секция - София към НК „БДЖ". След разделянето на НК „БДЖ" на две дружества - БДЖ ЕАД и НК „Железопътна инфраструктура", е назначен за директор на ПЕПЖИ София 1 към НКЖИ , а от април 2003 г. заема длъжността началник - отдел „Капитални ремонти" в НКЖИ. 2003 г - 2008 г. е бил последователно: директор на Дирекция „ Управление на собствеността" в „БДЖ" ЕАД - Централно управление, директор на Дирекция „Управление на собствеността и кадастър" в НКЖИ - Централно управление, главен инженер в Дирекция „Ремонт и поддържане на железопътната инфраструктура" към НКЖИ-ЦУ, ръководител-отдел в Дирекция „Техническо осигуряване" в „БДЖ" ЕАД и главен инженер „Координация и контрол на сградна инфраструктура" в НКЖИ. 2008 г. -2009 г. е директор на Железопътна секция София 1 към НКЖИ.

Член е на Националното сдружение на инженерите по железен път (НСОИЖП) и Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).

Милчо Ламбрев е роден на 10 януари 1966 г. Семеен е, има дъщеря.

Господин Ламбрев, какви проблеми стоят пред компанията в условията на икономическа криза?
В резултат на финансовата криза и отражението й върху икономиката на страната само до края на ноември 2009 г. с железопътен транспорт са извършени по-малко товарни превози е 13,24 %, а  спадът при пътническите превози е 10,28 % спрямо предходната година.

Намалението на превоза на товари и пътници  дава пряко отражение върху извършената работа  по железопътната инфраструктура. НКЖИ отчита за периода януари- ноември 2009 г., спрямо единадесетте месеца на 2008 г., намаляване на превозната работа с 10,5% във влаккилометри и с 20,9% в брутотонкилометри. Реализираните приходи от инфраструктурни такси (за достъп и използване на железопътната инфраструктура) са в размер на 93 458 х. лв. или с 19,3% по - малко от същия период на 2008 година. Най-голям потребител на услугата за достъп и използване на  железопътната инфраструктура е БДЖ ЕАД, който формира 88,64 % от приходите от инфраструктурни такси на НКЖИ. Останалите приходи от такси се допълват от другите превозвачи. Тежкото финансово състояние на основния превозвач БДЖ оказва пряко влияние върху финансовото състояние на НКЖИ. В следствие, на което се очаква краткосрочните вземания на компанията към 31.12.2009 г. да бъдат в размер на  92 500 хил. лева. Вземанията от клиенти се очаква да са 88 300 хил. лева. От тях около 93 % са вземания от неизплатени инфраструктурни такси и други услуги от страна на БДЖ. От началото на годината вземанията от БДЖ са нараснали близо 99 на сто. Това води до не реализиране на планираните приходи на компанията, до несвоевременно погасяване на задълженията към персонала и контрагенти и в крайна сметка до нестабилно финансово състояние.

Какви рискове за вашата дейност крие тази ситуация?
След тази не особено благоприятна обща картина в отрасъла проблемите и рисковете в дейността на НКЖИ могат да бъдат групирани най-общо по следния начин:

Производствени - гарантиране на безопасността на превозите, опасност от аварии по железопътната инфраструктура. Постоянният недостиг на финансови средства през последните години за текущо поддържане на железопътната инфраструктура и свиване количеството на необходимите материали за поддържане на железния път и съоръженията поставят под съмнение качеството на предоставяната услуга, а в последствие изискват по-големи финансови средства за възстановяване параметрите на железопътната инфраструктура.

Технологични - свързани с намаляване на средните скорости на движение: Влошеното техническо състояние на жерезопътната инфраструктура и съоръженията към нея оказва негативно влияние на надеждността на влаковото движение;

Пазарни - свързани със загуба на потенциални клиенти, поради предлагано ниско качество на услугата и липса на конкурентност;

Проблеми и рискове от загуба на квалифициран персонал, породени от ниски заплати, неиндексирани по години с темпа на инфлация и отговарящи на техния ценз и стаж. Компанията изпитва остър недостиг  от кадри в средния ръководен състав и проблемът няма да бъде  решен с 5-10% увеличение на средствата за възнаграждение, тъй като в други дейности се предлагат много по-добри условия;

В по-общ план има опасности, свързани с евентуалната изолация на ж.п. транспортната мрежа на България от картата на Европа, поради несъответствие с минималните изисквания по отделните стандарти и директиви.

Най-общо казано, влиянието на икономическа криза върху нашия сектор се изразява в:

 • Намаляване на планираните средства от Държавния бюджет за капиталови трансфери и целева субсидия ще доведе до изплащане на неустойки по сключени договори;
 • Намаляване на сигурността и безопасността на превозите поради невлагане на материали;
 • Неосигуряване на държавно съфинансиране за проекти от ЕС ще доведе до: спиране на строителството, неустойки по сключени договори, санкции от страна на ЕС за неизпълнение задълженията на България;
 • Недостигът на средства от оперативната дейност за плащане на работните заплати на персонала ще доведе до социално напрежение в сектора, понижаване на качеството на труда и отново до риск за безопасността на превозите.

Как смятате да се справите в тези условия, какви мерки сте предприели?
Влошените икономически условия и намаляването на приходите от инфраструктурни такси наложиха да разработим и приемем  Антикризисна програма, в резултат на чието изпълнение се очаква намаление на разходите за 2009 г. с около 34 000 хил. лв. спрямо разчетените. За единадесетте месеца на 2009 г. резултатите от прилагането на приетите мерки  и постигнатият ефект от плана за преодоляване на тежките последици от кризата са налице. Ето и някои от тях:

Намаляване разходите за безплатно пътуване по ж.п. мрежата от планираните две мероприятия: Отказ от картите за безплатно пътуване по ж.п. мрежата и ползваните карти първа класа на 7% от персонала, за пътуване, да се считат за карти ІІ класа - при очакван ефект 335 670 лв. е постигнат общ ефект 434 230 лева. По-голям ефект от това мероприятие се очаква през 2010 г. - икономии в размер на 2 500 000 лева. Постигнато е споразумение с БДЖ и за намаляване на превозното разстояние, което служи за изчисление стойността на картите за безплатно пътуване от 70 км. на 50 км..

Ползване на неплатен отпуск. Изпълнението на тази мярка доведе до най-голям резултат. Работниците и служителите подкрепиха инициативата „Моят подарък за компанията ". Подадени са молби за ползване на  неплатен отпуск от  в размер на 30 506  дни. Икономията от средства за работна заплата е в размер на 1 159 228  лева.

Спиране плащането на допълнителните възнаграждения и стимули по вътрешните правила за работна заплата в регионалните поделения и в централното управление с очакван ефект  9 867 058 лева.

Замразяване на договорените индивидуални основни заплати на всички работници и служители в компанията за 2009 година. Не беше реализирано 10 % увеличение на трудовите възнаграждения на персонала по Бизнес план от 01.07.2009 год., поради което към 30.11.2009 г. е реализирана икономия в размер 10 631 940 лева.

Друга важна насока е оптимизиране на персонала според обема на работата. Закрити са 13 гари, като същите са пресъоръжени в спирки, променен е статута на 14 гари в разделни постове. От тези действия бяха намалени щатните разписания на поделенията  с 248 бройки. Освободени са работещи пенсионери и придобили право на пенсия 408 души при предвидени 380. За единадесетте месеца на 2009 г. средно списъчният брой на персонала е намален със 794 души.

Въвеждане на гъвкаво работно време. Към 30 ноември  м.г. преминали на работно време от 4 часа са 72 души. Поради несъгласие от страна на синдикатите мярката не беше приложена за предвидените 700 бройки  административен  и обслужващ персонал от компанията.

Ограничаване на разходите за административни нужди. За единадесетте месеца на 2009 г., спрямо същия период на 2008 г., размерът на представителните разходи общо за компанията е намалял  с над  1 млн. лв. или с 54 %. Взети са допълнителни мерки за намаляване разходите на гориво на леките служебни автомобили и разходите за  мобилни телефони.

Общият икономически ефект от приетите мероприятия за единадесетте месеца на 2009 г. е намаление на разходите на компанията  с  12 908 636 лева.

В Бизнес плана за 2010 г. разходите за възнаграждения и осигуровки са планирани на база среден списъчен брой на персонала от 14 875 души (намаление с 4% спрямо 2009 г.). Средната брутна работна заплата запазва нивото си  от 2009 г. в размер на 665 лева. Общите разходи за персонал - за възнаграждения и осигуровки са планирани с 3 млн. .лв. по-малко от очакваните за 2009 година.

Какви са стратегическите ви цели и намерения за равитието на компанията?
Накратко: по-нататъшно отваряне на България към Европа и съседните страни по отношение на транспортната инфраструктура.За постигането на тази стратегическа цел от първостепенна важност са изпълнението на следните проекти за развитие на жп  инфраструктура по Транспортни коридори IV и X:

 • Реконструкция, електрификация и осъвременяване на железопътната линия Пловдив - Свиленград;
 • Електрификация на жп линията Драгоман - Димитровград ЮЖ;
 • Модернизация на жп линията Видин - София;
 • Модернизация на осигурителната и телекомуникационна техника по жп линията Благоевград - Кулата;
 • Електрификация и реконструкция на жп линия Свиленград - Турска граница.

Друга много важна цел за нас е балансираното, взаимно обвързаното, развитие на отделните видове транспорт. Принципите за равнопоставеност между различните видове транспорт, мулти модален транспорт, комбиниран транспорт и особено загрижеността за околната среда трябва да бъдат спазвани при инвестирането в транспорта. Това ще гарантира хармонично развитие на инфраструктурата за всички видове транспорт, като в същото време се поддържат пазарните принципи и се поощрява конкуренцията при удовлетворяването на конкретните национални транспортни нужди.

Развитието на железопътната инфраструктура за интермодални превози, с цел изграждане на нови терминали, товарни и логистични центрове ще повиши конкурентноспособността на железопътната инфраструктура. В тази връзка се работи  усилено по подготовка на проекти и  процедури по изграждането на интермодални терминали в София,  Русе и Пловдив.

По-нататъшно внедряване на свободните пазарни принципи в развитието на инфраструктурата. Тази цел обхваща както поощряването, така и по-широкото използване на пазарни механизми и процедури и най-вече финансиране на транспорта по начин типичен за западните демокрации. Това означава осигуряване на инвестиции от различни източници, комбиниране на техните интереси с тези на българския транспорт, представляван от Министерството на транспорта, гъвкавост при вземането на навременни и законосъобразни решения и стремеж към постигане на оптимални резултати при осигуряването и гарантирането на инвестициите.

Осънаваме нашите отговорнисти и по отношение екологията.  Ключовите цели за решаването на проблемите на околната среда, причинени от ж.п. отрасъла, включват:

 • Поощряване използването на железопътен транспорт - мерките включват подобряване на железопътната инфраструктура и услуги; прехвърлянето на трафика от пътищата към железопътния транспорт е приоритет в транспортната политика както на Европейския съюз, така и на България;
 • Разширяване на електрификацията на железниците - планираната тотална електрификация на железопътните линии по протежение Паневропейските транспортни коридори на територията на България е друга стъпка, подпомагаща решаването на проблемите на околната среда;
 • Поощряване използването на комбиниран транспорт - подготвя се ново законодателство, както и се предвижда реконструкция и строителство на нови терминали за комбиниран транспорт.

Да обобщим - стратегията ни е насочена да преодолеем изоставането на железопътния транспорт в България в технологично и техническо отношение. Защото това  води до трудности при сравняване на основните му характеристики, тенденции за развитие и определяне на пазарната политика в страната и със съпоставими международни организации. Съществуващото ниво на технологиите и техническа съоръженост в НК ЖИ не ни дават възможност за амбициозни промени в средносрочен план. В по-дългосрочен план компанията се стреми:

 • Да бъде технически ефективна в поддръжката на железния път и експлоатацията на мрежата и да има високо ниво на безопасност;
 • Да възстанови проектните параметри на мрежата;
 • Да изпълни одобрените програми за инвестиции до 2019 г.;
 • Да разшири предоставяните услуги на жп операторите на товарни гари и подготовка за изграждане на мрежа от товарни селища и интермодални терминали;
 • Увеличаване на пропускателната способност на жп мрежата чрез повишаване на скоростите и намаляване на времепътуването,подобряване графика за движението на влаковете.

Кажете нещо повече за дейността на компанията в бизнес и финансов аспект?
По отношение на бизнес стратегията ние си поставяме няколко основни пазарни цели и намерения: Привличане на нови клиенти - оператори, които да използват подобреното качество на ж.п. мрежата;  Предоставяне на нови услуги на операторите - товаро-разтоварни дейности, международни графици за движение на влаковете;  участие в европейската мрежа на OSS  - правна рамка за обслужването на клиенти на едно гише.

Стремим се да  наложим "агресивен подход" към генерирането на нови дейности. В изпълнение на търговските си цели, НК ЖИ работи постоянно върху изпълнението на следните задачи:

 • Изготвяне и утвърждаване на процедури за разпределение на капацитетите;
 • Повишаване на качеството и ефективността на железопътните превози, чрез ремонт на ж.п. линии за възстановяване на проектните скорости и начало на изграждане на високоскоростни отсечки за съкратено времепътуване и увеличена скорост с интерсити влакове;
 • Модернизиране на приемните здания и площите около тях в гари по определени приоритети (гранични гари, интерсити гари, централни гари в големи градове и др.);
 • Приложение на фирмената програма за управление на отпадъците на НК ЖИ;
 • Изготвяне на предложения за отдаване на концесия на малодеятелни железопътни линии и на приемните здания на основните железопътни гари;
 • По-широко използване на инструментите на публично-частното партньорство. Голям дял от Стратегията за развитие на транспортната инфраструктура на България до 2015 г., заемат плановете за реализиране на инфраструктурни проекти чрез ПЧП;
 • Развивитие и предлагане на комбиниран транспорт. Създаване на подходящи условия за развитие на транспортната логистика.
 • НК ЖИ има реална нужда от спешни инвестиции за постигане на технически и технологични резултати, които повишават конкурентноспособността на железопътния транспорт.В изпълнение и реализиране на тази политика компанията изготви задълбочен анализ и прогноза за възможността да използва държавно гарантиран инвестиционен заем с цел ускоряване процеса на постигане равновесие на транспортния пазар.

Финансовите цели на НК ЖИ на този етап са следните:

 • Намаляване негативния ефект от световната финансова криза;
 • Намаляване на загубата от дейността и в перспектива реализиране на печалба;
 • Да има 1% възвръщаемост от общо активи;
 • Да намали периода за събиране на вземанията на 60 дни;
 • Ефективно усвояване на средствата за инвестиции и текущ ремонт;
 • Изваждане на ДМА - публична собственост от баланса на НК ЖИ;
 • Да усъвършенства политиката на планиране и програмиране на финансовите средства.

Изпълнението на финансовите си цели и намерения НК ЖИ възнамерява да постигне чрез изпълнението на следните задачи:

 • Постигане на заложените в годишните Бизнес-планове на Компанията показатели за финансов резултат;
 • Оптимизация на управлението на собствеността с цел увеличение на приходите от нея, чрез въвеждане на система за контрол и стимули за повишени показатели при приходите от отдаване под наем, продажба и др.;
 • Превръщане на неоперативните активи в парични средства;
 • Осигуряване и усвояване на заявените средства за възстановяване и поддържане на техническите параметри на железопътната инфраструктура;
 • Осигуряване на средства от международните финансови институции, в т.ч. и безвъзмездна помощ, за подготовка и реализация на приоритетните стратегически проекти по международните трансевропейски коридори;
 • Обучение на персонала и повишаване на административния капацитет, свързан с управлението на финансите - бюджетиране, планиране и управление на проекти.

НКЖИ е сред най-големите бенефициенти на Оперативна програма „Транспорт". Какви проекти осъществявате със средства по тази и други програми на ЕС?
По линия на програма ИСПА осъществяваме „Реконструкция и електрификация на ж.п. линия Пловдив - Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч". Това е най-големият инфраструктурен проект на Балканите. Проектът обхваща реконструкция и частично удвояване на приблизително 151 км. железен път, изграждане на контактна мрежа, тягови подстанции, системи за сигнализация, телекомуникации и радиоуправление, съоръжения, които да позволяват бъдещо удвояване на цялата линия. Общата стойност на проекта  340 млн. евро. Финансирането на проекта е осигурено и е разпределено както следва: национален бюджет 37 млн. евро, безвъзмездна помощ по програма  ISPA 153 млн. евро, договори за заем от ЕИБ  150 млн. евро. Изграждането на новия електрифициран железен път ще доведе до намаляване на времето за пътуване, намаляване на замърсяването на околната среда, повишаване безопасността на движение, понижаване разходите за поддържане на железопътната инфраструктура и др.

На този етап има допуснатото забавяне по проект „Пловдив - Свиленград", основно по на Фаза 2 на проекта в участъка Първомай - Свиленград с изпълнител фирма Асталди, което е във връзка с изпълнение на предвидените смекчаващи мерки в Решението по НАТУРА 2000 за този участък. За минимизирането му е постигнато споразумение с изпълнителя да разработи и представи нова актуализирана работна програма. Това ще позволи успешното изпълнение на работите по системите за сигнализация и телекомуникации и окончателното завършване и пускане в експлоатация на железопътната линия Пловдив - Свиленград до края на 2011 година.

НКЖИ е един от основните бенефициенти по Оперативна програма „Транспорт" за периода 2007-2013 година. Одобрените за финансиране проекти са на обща стойност над 800 млн. евро, от които безвъзмездната помощ по ОПТ е в размер на около 620 млн. евро. По приоритетна Ос 1 - „Развитие на железопътната инфраструктура" по Трансевропейските и основните национални транспортни оси приоритетните инвестиционни проекти са:

 • „Електрификация и реконструкция на ж.п. линията Свиленград-турска граница" с бюджет 40 млн. евро.

Това е проект, който се явява естествено продължение на проект „Реконструкция и електрификация на ж.п. линия Пловдив - Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч".  Изпълнител е чешката фирма „ОХЛ ЖС" АД. Дейностите по договора за проектиране и строителство се изпълняват в срок, като в момента се изготвя работен проект.

На следващо място е проект:

 • „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по ж.п.. линията Пловдив - Бургас" на стойност 165 млн. евро.

В момента тече процедурата за избор на изпълнител, на 11.02.2010 г. ще бъдат отворени подадените от кандидатите оферти. Скоро предстои обявяване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект "Оценка на съответствието и строителен надзор за проекта „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив - Бургас". На по-късен етап се очаква обявяване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „Развитие на железопътен възел Бургас".

 • "Модернизация на железопътната линия София - Пловдив за 160/200 км/ч" на стойност 450 млн. евро.

За този проект се очаква тази година да бъдат обявени следните процедури за избор на изпълнители:

Проектиране и строителство за модернизация на железопътните участъци София - Елин Пелин и Септември - Пловдив (очаква се обявяване до средата на 2010 г.);

Избор на консултант, който да изпълнява функциите на инженер съгласно ФИДИК, както и оценка на съответствието и надзор съгласно изискванията на действащото в страната законодателство (очаква се обявяване до август 2010 г.);

Проектиране доставка и монтаж на сигнализация и телекомуникации за двата участъка (очаква се обявяване до края на 2010 г.).

В този програмен период ще бъдат обявени процедури за избор на консултанти за подготовка на проекта за строителство (технически консултант, проектиране, археологически проучвания, отчуждителни процедури и др.) за проект „Модернизация на ж.п. линията Видин-София", на стойност 50 000 000 евро. Очакваме да бъде избран изпълнител за изготвяне на доклад по ОВОС (процедурата е в ход в момента). Строителството ще се изпълнява в следващия програмен период на ОПТ.

 • „Модернизация ж.п. линията София - Драгоман" с индикативен бюджет 83 млн. евро.

По проекта предстои изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект. Стартирането на изграждането на проекта е предвидено за 2011 година.

По Приоритетна ос 3 на ОПТ - „Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари"  е предвиден е за финансиране проект „Изграждане на интермодален терминал София", на стойност 25 900 000 евро. Предстои процедурата по одобрение на проекта, с което ще бъде приключен етап на проектирането. В момента са в ход две процедури по Закона за обществените поръчки, а именно: за отчуждаване на терени и за преценка необходимостта от ОВОС.

До края на 2010 год. ще приключи проект „Изграждане на Географска Информационна Система (ГИС) за нуждите на НК ЖИ" с индикативна стойност 5 000 000 евро. Той се финансира по Ос 5 „Техническа помощ" на ОПТ.

Освен проектите по Оперативна програма „Транспорт" в процес на преговори е и проект „Рехабилитация и развитие на ж.п. инфраструктура в Република България", финансиран със заем от Световна банка. Понастоящем е уточнен списък от компоненти, които банката ще финансира чрез заем в размер на около 250 млн. лева. Той включва: Рехабилитация на тягови подстанции и доставка на свързващо оборудване и резервни части; Доставка на лека и тежка механизация за поддръжка на ж.п. инфраструктура; Развитие на телекомуникационната система и системата за управление на трафика на ДП "НКЖИ";

Рехабилитация в участъци на ж.п. инфраструктурата; Дейности, свързани с институционално укрепване.

Списъкът на конкретните проекти, включени в компонентите на Проекта, ще бъде окончателно уточнен на следващата мисия на Световната банка в ДП НКЖИ, която е планирана за края на февруари 2010 година. Очаква се, след одобрение на Управителния съвет на СБ и ДП НКЖИ, както и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения и Министерство на финансите, заемното споразумение да бъде внесено в Народното събрание за ратификация през май тази година.

Програма TEN-T на ЕС. Изпълняват се проекти за техническа помощ за изграждане на интермодален терминал Пловдив, интермодален терминал Русе и ж.п. линията Русе - Варна. Реалното изпълнение на проекта "Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в района на Пловдив" стартира през септември 2009 година. След отхвърляне от страна на общинските власти на първоначалната площадка и анализа на 4 нови възможни алокации се стигна до решението ИМТ да бъде изграден в района на гара Т. Каблешков. В момента проектът е във фаза "Изготвяне на идейния проект"  и се подготвя необходимата екологична оценка. По отношение на интермодален терминал Русе е проведена процедура за избор на изпълнител за Техническа помощ за изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на интермодалния терминал. За съжаление реалното изпълнение на проекта  ще стартира най-рано месец юни тази година. Поради серия обжалвания относно законосъобразността на проведената процедура за избор на Изпълнител на основния договор по проекта, включително и на решение на КЗК, се налага изчакване решението на ВАС по казуса през май.

Какви други инвестиции предвижда компанията за 2010 г. и с какви средства ще ги осъществявате? Какви проекти се реализират в момента?

В рамките на програмата с национално финансиране (от Държавния бюджет) се реализират следните проекти в етап на строителство:

 • Проект № 7 "Реконструкция и електрификация на железопътната линия Карнобат-Синдел" с бюджет за целия проект 7063103 лева.
 • Проект № 9 „Електрификация на ж.п. линията Волуяк - Димитровград ЖС" с бюджет за целия проект 17800000 лева.
 • Проект № 8 "Увеличаване на пропускателната способност, чрез подобряване параметрите на железния път и увеличаване на проектните скорости на ж.п. линията София - Карлово - Зимница - ЛОТ 1 София - Карлово" с oдобрен бюджет за 2010 год. - 30760472 лева.
 • Проект № 20 "Преустройство на възлови ж.п. гари в съответствие с европейските изисквания"

Редица обекти по проектите, финансирани от Държавния бюджет, се движат по график и се предвижда да бъдат приключени навреме. За съжаление има и такива, които са застрашени от забавяне. Причините за това са следните: забавяне на съгласувателни и разрешителни процедури със съответни ведомства и общински служби, като изготвяне на доклад за ОВОС, Натура 2000, разрешителни за ползване на водни обекти, отчуждителни процедури. И не на последно място - поради липса на финансиране.

Какви са очакваните ефекти от очертаните насоки за развитието на компанията?

От реализирането на приоритетните за развитие на железопътната инфраструктура  проекти очаквам:

 • Достигане на скорост на движение на влаковете от 130 - 160 км/ч, при сегашна преобладаваща скорост от 80 -100 км/ч;
 • Пълна електрификация на железопътните линии по протежение на основните направления;
 • Въвеждане на европейски системи за управление движението на влаковете ERTMS/ETCS и GSM-R;
 • Намаляване времепътуването на железопътните превози с над 40%;
 • Повишаване на комфорта, сигурността и безопасността на железопътните превози;
 • Възможности за допълнително използване с около 25 % от капацитета на инсталираните оптични кабели, GSM-R и др. високотехнологично оборудване в районите на направленията;
 • Възможности за развитие на бизнеса свързан с железопътен транспорт;
 • Подобряване на екологичните условия в районите на направленията;
 • Създаване на мрежа от интермодални терминали и товарни селища;
 • Обработване на около 20000 - 60000 броя TEU/годишно след 2010 г. за всеки един от изградените интермодални терминали;
 • Изграждане на нова инфраструктура за интермодални превози;
 • Намаляване времепътуването на контейнерните превози с 30%, вкл. намаляване на престоите при граничните преходи;
 • Повишаване на качеството, сигурността и безопасността на железопътните интермодални превози;
 • Възможности за развитие на бизнеса, свързан с интермодалните превози в районите на интермодалните терминали;
 • Възможности за използване на схеми за финансиране от типа Публично - частно партньорство с гарантирани инвестиции от Държавата.

В заключение мога да кажа, че реализирането на нашите Средносрочни цели (2010-2013 г.) ще доведат до модернизация и подобрение на техническите и експлоатационни параметри, както и на нивата на обслужване по приоритетните търговски направления, разположени по транспортните коридори на Европейския съюз.