Първият ден за подаване на заявки от инвеститорите за записване и покупка на акциите на ПИБ е днес, 07 май 2007 г., а приемането на заявките ще продължи до 18 май 2007 г. включително.

Първоначалното публично предлагане на ПИБ ще включва до 16,5 млн. обикновени безналични акции с право на глас като 10 млн. ще бъдат новоиздадени акции, а до 6,5 млн. съществуващи акции, собственост на Първа финансова брокерска къща /ПФБК/.

Емисионната стойност на акциите (продажната им цена) ще бъде определена по метода „бук-билдинг" (book-building) на основата на заявените количества и цени за предлаганите акции в подадените от инвеститорите заявки.

Инвесторите, които желаят да придобият предлагани акции, трябва да да подадат заявки директно в офисите на ПИБ, ПФБК или чрез друг инвестиционен посредник. Заявките и приложенията към тях трябва да съдържат данните, посочени в проспекта.