Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на район „Банкя", Столична община, за обявяване на класирането и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнител за извършване на подкрепа за организация и управление на проект „Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал и с. Иваняне, район Банкя-главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи по трасетата им".

Производството установи, че възложителят е нарушил императивна разпоредба на ЗОП, като е назначил четен брой членове на оценителната комисия. Съгласно закона, комисията се състои от нечетен брой членове, най-малко петима. Нарушението е съществено, тъй като се отразява върху годността на помощния орган законосъобразно да изпълни задачата, за която е конструиран. Последица от нарушението е незаконосъобразност на всички действия и решения на комисията, приети от назначаването й до последното извършено от нея действие.

На второ място проучването показа, че възложителят е сключил граждански договор с външен експерт за оценяване на подпоказател Б2 „Управление на риска", който не е включен в състава на комисията като консултант по процедурата. В случая експертът е извършил по възлагане паралелно оценяване само по един от утвърдените в методиката подпоказатели, което е друго нарушение на ЗОП и допълнително основание за отмяна на постановеното решение за класиране.

КЗК връща процедурата от етап назначаване на оценителна комисия, при спазване на мотивите в решението.