Дружеството Мак АД е реализирало печалба към второто тримесечие на годината, в размер на 562 хил. лв.

Общите приходи на дружеството са 6 221 хил. лв., което е с 16.84 % по-малко спрямо предходния период. Общите разходи отчитат спад от 22.33 % спрямо предходния период до 5 659 хил.лв.

Нетните приходи от продажби към второто тримесечие на 2015г. са в размер на 6 178 хил.лв. и представляват 99.31% от общите приходи. Спрямо второто тримесечие на 2014 година те намаляват с 15.58 %.

Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за II-ро трим. на 2015г.

Към 30 юни 2015г. дружеството показва печалба на акция (на осреднена годишна база) в размер на 1.38лв.

Собственият капитал на дружеството към полугодието на 2015г. е 10 502 хил. лв. , като спрямо същия период на 2014г. се е увеличил с 3.11 %.

Обобщена информация за търговията с акции на дружеството на БФБ – София през вторите три месеца на 2014г.:
Общ брой изтъргувани акции: ( 19 бр. акции )
Общ брой сделки: ( 1 бр. )
Минимална цена: ( 30.000 лв. )
Максимална цена: ( 30.000 лв. )
Среднопретеглена цена: ( 30.000 лв. за акция. )

*Обобщената информация не обхваща сделки с акции на дружеството сключени на нерегулиран пазар.