Софийски градски съд вписа увеличението на капитала на Българска фондова борса - София АД, съобщиха от финансовата институция.

Съдът е вписал всички решения на Общото събрание на БФБ - София АД, проведено на 20 юни 2006 г.

Основният капитал на фондовата борса се увеличава от 293 393 лв. до 5 867 860 лв. чрез издаването на 5 574 467 нови безналични поименни акции с право на глас, с номинална стойност един лев.

Решението на съда не подлежи на обжалване.