Общото събрание на Уелкъм Холдингс АД-София (WCO), е решило да издаде емисия варанти при условията на първично публично предлагане, става ясно от протокола на проведеното на 16.03.2015 г. извънредно общо събрание.

Обща стойност на емисията варанти ще бъде до 1 375 000 лева. Емисионна стойност на един варант 0.001 лв. Броя на варантите ще бъде до 1 375 000 000. Варантите ще могат да бъдат упражнявани в срок от 6 години, като цената на упражняване на варантите е 5 лева.

Съотношение на издадени права/варанти е 1 право/27 500 варанти. Първичното публично предлагане на емисията варанти се счита за успешно, ако са записани поне 937 500 000 броя от предлаганите варанти.

За инвестиционен посредник, обслужващ процедурата по издаването на емисията варанти е избран ИП Д.И.С.Л. Секюритийс АД. Общото събрание е овластило Съвета на директорите да взема решения за увеличение на капитала.