Дружеството Златни пясъци АД е реализирало загуба към второто тримесечие на годината, в размер на 1 993 хил. лв.

Общите приходи на дружеството са 3 201 хил. лв., което е с 4.10 % по-малко спрямо предходния период. Общите разходи отчитат спад от 1.31 % спрямо предходния период до 5 194 хил.лв.

Нетните приходи от продажби към второто тримесечие на 2015г. са в размер на 3 136 хил.лв. и представляват 97.97% от общите приходи. Спрямо второто тримесечие на 2014 година те намаляват с 6.00 %.

Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за II-ро трим. на 2015г.

Към 30 юни 2015г. дружеството показва загуба на акция (на осреднена годишна база) в размер на 0.03лв.

Собственият капитал на дружеството към полугодието на 2015г. е 106 536 хил. лв. , като спрямо същия период на 2014г. е намалял с 0.21 %.

Обобщена информация за търговията с акции на дружеството на БФБ – София през вторите три месеца на 2014г.:
Общ брой изтъргувани акции: ( 1 090 бр. акции )
Общ брой сделки: ( 10 бр. )
Минимална цена: ( 1.127 лв. )
Максимална цена: ( 1.600 лв. )
Среднопретеглена цена: ( 1.425 лв. за акция. )

*Обобщената информация не обхваща сделки с акции на дружеството сключени на нерегулиран пазар.