Интересът към "Първа инвестиционна банка" през годините винаги е бил голям. Причините за това винаги са били много и различни. Например, че това е една от най-големите банки в страната - петата по активи, че това е най-голямата банка с български капитал, че това бе банката, с която бе свързано влизането на България в Банковия съюз на ЕС и оттам в двугодишният валутно-обменен механизъм ERM II.

Е, тя не попадна в групата на системно значимите банки, определени от ЕЦБ да преминат под прекия й надзор. Но този факт, поне засега, не е довел до преустановяване на усилията на ПИБ да продължи да инвестира в повишаването на своята стабилност. Тези усилия доведоха до потвърждаване на рейтинга й "B" с отрицателна перспектива от международната агенция Fitch Ratings - ниво, което е бе присъдено през ноември 2020-а.

Впрочем, за една година от началото на кризата, агенцията е потвърдила рейтингите на повечето български банки, като е запазила негативната им перспектива. И това не е случайно. Заради кризата, задълбочавана от силно нестабилната поради COVID-19 бизнес среда, рейтинговата агенция е крайно консервативна в оценките си както по отношение на кредитните портфейли, така и на перспективите за повишаване на рентабилността на банките в България. Вярно е, че тези, които са собственост на големи чуждестранни банки, са с по-високо рейтингово ниво от това на частните банки с български капитал. Не бива да забравяме обаче, че една от причините за това са възможностите за финансиране от банките-майки, което е по-евтино от привличането на местни ресурси и сигурността за получаване при необходимост на нужната ликвидност. Това изрично се посочва в докладите на рейтинговите агенции.

Но да се върнем към ПИБ. В доклада на Fitch е посочена необходимостта мениджърският екип на банката да продължи усилията си за повишаване на рентабилността й като източник за увеличение на капитала и за намаляване на кредитния риск. Вярно е, че по отношение на изпълнение на първата задача очакванията на рейтинговата агенция не са оптимистични. Но пък резултатите на банката и за 2020-а, и за първото тримесечие на 2021-а говорят друго. Според данните на БНБ печалбата на банката в края на март 2021-а - 12.96 млн. лева е с близо 3.5 млн. лева повече (ръст от близо 37%) в сравнение с отчетената година по-рано - 9.46 млн. лева.

ПИБ успешно увеличи капитала си

ПИБ успешно увеличи капитала си

Valea Foundation е частния инвеститор, придобил 30% от увеличението и притежава 7,87% от капитала на банката

Горе-долу същата тенденция се отчита в консолидираните резултати на групата на ПИБ, където за една година печалбата нараства с близо 4.05 млн. лева (34.35%) до 15.84 млн. лева. При това за същия период има увеличение на направените разходи за провизии (обезценки) срещу загуби по предоставени кредити от 17.15 млн. лева на 23.86 млн. лева и то в ситуация при която като цяло банковия сектор намалява тези важни за финансовата и капиталова устойчивост разходи с 30 млн. лева.

Това показва, че "Първа инвестиционна банка" се отнася отговорно към кредитния риск и продължава да инвестира в повишаване на своята стабилност. В продължение на години ПИБ оперираше в условия на по-скъп ресурс в сравнение с преките си конкуренти, тъй като разчиташе основно на местния депозитен пазар. И се справяше много добре. Благодарение на навременни мениджърски решения, в момента цената на ресурса е изравнена, което я поставя в изключително благоприятна позиция спрямо конкуренцията.

Не е за пренебрегване факта, че според отчетите на банката тя е увеличила от 4.3 млрд. лева на 4.45 млрд. лева вземанията си без увеличение на кредитния риск. В същото време вземанията със значително увеличение на кредитния риск за първите три месеца на годината са намалели от 1.02 млрд. лева на 970 млн. лева. В интерес на истината има и ръст на необслужваните кредити но само с 2.2 млн. лева. Намалява обаче с близо 14.6 млн. лева групата на вземанията с просрочия над 90 дни.

Ако се върнем на рентабилността на банката от отчетите, се вижда, че тя има ръст на нетния доход от лихви - 2.1 млн. лева (3.41%) и от такси и комисионни - 1.5 млн. лева (6.16%). За същия период - март 2020-а - март 2021-а, нетният доход от лихви на целия банков сектор е намалял с близо 3%, а този от такси и комисионни се увеличил с около 4.33 процента. С други други ПИБ се представя доста добре като приходи от основна дейност и ако тези резултати се запазят тя няма да има проблем да продължи с консервативния подход при провизирането и/или да увеличи възможностите си за повишаване на собствения си капитал.