Fibank (Първа инвестиционна банка) успешно увеличи капитала си. Днес инвеститорите заплатиха акциите по новата емисия ценни книжа. Новите акционери на банката са Българска банка за развитие (ББР) с 18.35% и Valea Foundation със 7.87%.

Както вече бе обявено в изпълнение на препоръката на ЕЦБ за попълване на капиталовите буфери, ПИБ емитира 40 млн. обикновени, регистрирани, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 5 лева всяка. Преди две седмици финансовия министър Владислав Горанов публично заяви, че в рамките на определените със закон правомощия, Българска банка за развитие (ББР) прояви интерес към придобиване на новоиздадени акции на ПИБ и участва със собствени ресурси в открития аукцион и придоби 77 729 300 броя права. Придобитите права дават правото да бъдат записани 28 265 200 акции от увеличението на капитала на ПИБ. Този брой акции съответства на по-малко от 19 % от уставния капитал на ПИБ, което е под максималния праг, одобрен от БНБ. Горанов уточни, че Европейската комисия се е съгласила, участието на ББР в увеличението на капитала на ПИБ да не се смята за държавна помощ, ако 30% от увеличението бъде купено от частен инвеститор. И това е Valea Fondation.

"Това е нашата първа портфейлна инвестиция в България. България е перспективна и бързо развиваща се страна - член на Европейския съюз. Fibank, водеща частна банка с български капитал, има огромен потенциал за растеж и по-нататъшна експанзия на продукти и услуги в банковия сектор", каза г-н Пол Шмид, член на Борда на Valea Foundation. Фондацията е регистрирана в Лихтенщайн и контролира доста компании в това число в Гърция и в Кипър.

Това става ясно от едно съобщение от 2019-а за сделка, в която тя участва. Там пише следното: "OPAP SA ("Дружеството", "Емитент"), в съответствие с разпоредбите на Закон 3556/2007 и след оповестяването, получено от VALEA FOUNDATION на 5.11.2019 г., в резултат на попълването на офертата за доброволен търг, подадена от SAZKA Group що се отнася до придобиването на всички обикновени, поименни акции с право на глас на Емитента, които не са държани пряко или косвено от SAZKA Group като и / или лица, действащи съгласувано с SAZKA Group, по смисъла на член 2, буква д), Втора алинея от Закон 3461/2006 ("Тръжна оферта") обявява следното:

На 29 ноември 2019 г. изтича периодът на приемане на офертата.

На 31 октомври 2019 г. SAZKA Group, както обяви резултатите от тръжната оферта. Според съответното съобщение, 23 333 179 акции общо ("Прехвърлени акции"), което съответства на приблизително 7,25% от общия изплатен акционерен капитал на Емитента (включително притежаваните от Емитента съкровищни ​​акции) са надлежно и своевременно предложени от акционери на Емитента на SAZKA Group, както в контекста на Тръжната оферта ("Приемащи акционери").

На 4 ноември 2019 г. акцептиращите акционери и SAZKA Group като сключиха споразумение за прехвърляне на прехвърлени акции извън борсата.

Следвайки горепосоченото, веригата от предприятия, чрез които VALEA FOUNDATION косвено притежава права на глас в Емитента, е следната:

VALEA FOUNDATION няма акционери и не се контролира от никое лице; Съветът на директорите на VALEA FOUNDATION взема решение по свое усмотрение, без да получава указания от бенефициента или от друго лице, относно упражняването на правото на глас на VALEA FOUNDATION в предприятията, които контролира. Г-н Карел Комарек е единственият бенефициент на VALEA FOUNDATION, но той не контролира VALEA FOUNDATION по смисъла на закон 3556/2007. VALEA FOUNDATION е единственият акционер на Valea Holding AG. Valea Holding AG е единственият акционер в KKCG Holding AG. KKCG Holding AG е едноличен акционер в KKCG AG. KKCG AG притежава пряко 100% от правото на глас в SAZKA Group като SAZKA Group, тъй като притежава 7,25% от акциите и правата на глас в Емитента.

Освен това SAZKA Group притежава 66,7% от акциите и правата на глас в Emma Delta Management Ltd., докато останалите 33,3% са косвено притежавани от г-н Georgios Melissanidis чрез юридическото дружество Georgiella Holdings Co. Limited. VALEA FOUNDATION упражнява единствен контрол върху Emma Delta Management Ltd. чрез SAZKA Group, основан на дяловете на SAZKA Group, както и в Emma Delta Management Ltd. и Споразумението за акционери на Emma Delta. Ема Делта Мениджмънт ООД е единственото предприятие, което има право на глас в Ема Делта Променлива компания за капитални инвестиции ООД, която е единственият акционер в Ема Делта Хелиник Холдингс ООД. Емитентът"

С приключването на операцията по увеличението на капитала на ПИБ би трябва да бъде изпълнено и последното условие за присъединяване на България към Банковия съюз на ЕС.

Към 02 юли 2020 г. Fibank увеличава своя основен капитал със 195 424 000 лв., като коефициентът на обща капиталова адекватност на банката ще достигне 22.52% в сравнение с 19.57% към 31 март 2020 г.

След като ПИБ изпълни всички регулаторни ангажименти в услуга на държавните цели, които премиерът Бойко Борисов обяви като стратегически е редно да напомним една важна подробност. И тя е, че влизането в Банковия съюз не е стратегическата цел, то е само средство за постигането на стратегическата цел, която е влизане във валутно-обменния механизъм ERM II, като единствения път за присъединяване към еврозоната. Влизането на България в банковия съюз без това да стане едновременно с влизането на страната ни в ERM II, няма да е стратегически успех, а стратегически провал, защото както стана ясно днес и в Банковия съюз - в случая в Малта, банки фалират.