Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на свое закрито заседание, проведено на 25 ноември 2022 г., прие решение, с което установи, че шест енергийни дружества, участници на пазара, са извършили нарушение на Регламент на ЕС относно интегритета и прозрачността на пазара на едро на енергия (REMIT), съобщиха от Комисията.

Установените от КЕВР нарушения на Регламента са извършени от дружествата през първото шестмесечие на 2019 г. чрез търговски сделки, представляващи пазарна манипулация. КЕВР е санкционирала дружествата за нарушение на клаузи от Закона за енергетиката, като конкретния размер на наложените санкции е формиран от Комисията по Методиката за определяне на санкциите и глобите. Общият размер на глобите достига почти 1,26 милиона лева.

Наложените от регулатора имуществени санкции за всяка от компаниите, са както следва:

  1. НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД - 625 097 лв.
  2. ИНТЕРПРОМ ЕООД - 336 237 лв.
  3. ЕНЕРДЖИ МТ ЕАД - 144 984 лв.
  4. МОСТ ЕНЕРДЖИ АД - 34 289 лв.
  5. ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД - 27 337 лв.
  6. ИНТЕРЕЛЕКТРИК ЕООД - 90 475 лв.

Във връзка с констатациите от приключилото производство, КЕВР е изпратила сигнал до Софийска градска прокуратура.

Решението може да се обжалва пред Административен съд - град София в 14-дневен срок от съобщаването му.

От КЕВР добавят, че оценяват високо ролята и подкрепата на Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори (АСЕР) в процеса на разследване, включително за предоставените разяснения и насоки.