Националният статистически институт публикува предварителните данни за оборота в услугите, който обхваща дейностите, включени в секторите "Транспорт, складиране и пощи", "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" и "Други бизнес услуги".

През първото тримесечие общият индекс на оборота за сектор "Транспорт, складиране и пощи", изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 3.5% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 година. Ръст се наблюдава при всички дейности в сектора, като най-висок е при "Воден транспорт" - с 19.9%.

Оборотът в сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" нараства с 4.6% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 година. Най-голямо увеличение е отчетено при "Информационни услуги" и "Издателска дейност" съответно с 26.5 и 20.1%. Спад е регистриран единствено при дейност "Далекосъобщения" (4.4%).

При "Други бизнес услуги" се наблюдава увеличение спрямо предходното тримесечие при повечето дейности, като то е най-голямо при "Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението" - с 38%. Най-съществено намаление е регистрирано при "Дейности по наемане и предоставяне на работна сила" - с 21.6%.

Годишно изменение

През първото тримесечие общият календарно изгладен индекс на оборота за сектор "Транспорт, складиране и пощи" нараства с 12.2% в сравнение със същия период на 2017 година. Увеличение се наблюдава при всички дейности, като най-значително е при "Пощенски и куриерски услуги" (18.3%) и "Воден транспорт" (16.2%).

Оборотът в сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" е с 22.4% по-висок в сравнение с първото тримесечие на 2017 година.

Нарастване на индекса има при почти всички дейности, като най-голям е ръстът при "Информационни услуги" - с 56.4%, "Дейности в областта на информационните технологии" - с 39.7%, и "Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика" - с 32.9%. Спад се наблюдава само при дейност "Далекосъобщения" (0.7%).

При "Други бизнес услуги" увеличение спрямо първото тримесечие на 2017 г. е регистрирано при всички дейности. Най-съществен е ръстът на "Дейности по почистване" - с 28.4%, "Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението" - с 26.6%, и "Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации" - с 24.1%.