По предварителни данни на Националния статистически институт през август индексът на промишленото производство се увеличава с 0.8% в сравнение с юли. Промишлената продукция регистрира ръст от 2.3% спрямо август 2017 година.

През август увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 1.6%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.3%, а намаление е отчетено в добивната промишленост - с 2.1%.

На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в преработващата промишленост - с 5%, а спад е регистриран в добивната промишленост - със 17.4%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.2%.

Продукцията в сектор "Строителство" през август е с 0.6% под равнището от предходния месец, отчитат предварителните данни на НСИ. Те показват и намаление от 1.1% на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2017 година.

През август спрямо предходния месец намалението на продукцията при сградното строителство е с 0.8% , а от гражданското/инженерното строителство е с 0.3%.

Понижението на строителната продукция на годишна база се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където спадът е с 2.8%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано увеличение с 1.1%.

Оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" през август по съпоставими цени нараства с 0.5% спрямо предходния месец. В сравнение със същия месец на предходната година оборотът в сектора бележат ръст от 5.1%, показват предварителните данни на НСИ.

През август т.г. се наблюдава ръст на оборота спрямо предходния месец при: търговията с компютърна и комуникационна техника - с 2.4%, търговията чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 1.1%, битова техника, мебели и други стоки за бита - с 0.9%, автомобилни горива и смазочни материали - с 0.8%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 0.4%. Спад е отбелязан при: търговията с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 2.3%, и търговията с фармацевтични и медицински стоки - с 0.5%.

В сравнение със същия месец на 2017 г. оборотът нараства по-значително при: търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 11.8%, и  с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 9%. Намаление е регистрирано при търговията с разнообразни стоки - с 1.3%, с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 1.2%, компютърна и комуникационна техника - с 0.6%.