Излезлите във вторник предварителни данни на Националния статистически институт показват доста скромни резултати през май за промишлеността, строителството и търговията на дребно.

Промишлено производство

През май сезонно изгладеният индекс на промишленото производство остава на равнището от април. Според календарно изгладените данни промишленото производство нараства с 0.6% спрямо съответния месец на 2018 година.

През май увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 9.5%, а намаление - в преработващата промишленост - с 0.4%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.1%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 8.4%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 4.4%, производството на основни метали - с 3.9%.

На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в добивната промишленост - с 9.7%, и в преработващата промишленост - с 0.9%, а спад - в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.4%.

Строителна продукция

По предварителни данни през май 2019 г. индексът на продукцията в сектор "Строителство", изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.4% под равнището от предходния месец.

Календарно изгладените данни показват увеличение с 2.6% на строителната продукция през май в сравнение със същия месец на 2018 година.

Произведената строителна продукция е под равнището от предходния месец, като се наблюдава еднакво намаление на продукцията от сградното строителство и от гражданското/инженерното строителство - по 0.4%.

На годишна база нарастването на строителната продукция през май се определя от положителния темп при сградното строителство, където ръстът е с 6.4%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано намаление с 2.3%.

Търговия на дребно

По предварителни сезонно изгладени данни през май оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени намалява с 0.2% спрямо предходния месец.

Оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, нараства с 0.4% в сравнение със същия месец на предходната година.

През май се наблюдава намаление на оборота спрямо предходния месец при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, съответно с 1.6 и 0.3%. Ръст е регистриран при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 2.7%.

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали по-съществено нарастване на оборота е отчетено при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 2.8%. По-значителен спад се наблюдава в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 2.4%.

В сравнение със същия месец на 2018 г. оборотът нараства при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 4.7%) и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 1.4%), докато при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия се наблюдава намаление с 2.7%.

По-значителен ръст при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистриран при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 21.1%. Спад е отчетен при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 5.8%.