Предварителните данни на Националния статистически институт показват добра динамика на строителния сектор през април. Индустрията също расте спрямо същия месец година по-рано, но отчита забавяне спрямо март. Търговията на дребно отбелязва спад.

Промишлено производство

През април сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 1.9% в сравнение с март. Календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира ръст от 2.4% спрямо съответния месец на 2018 година.

През април намаление спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 3.6%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.3%, и в преработващата промишленост - с 1.8%.

По-съществено увеличение е регистрирано при: производството на тютюневи изделия - с 18.2%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 8.7%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 4.0%.

На годишна база ръст промишленото производство е отчетен в преработващата промишленост - с 4.3%, а спад - в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5%, и в добивната промишленост - с 2%.

Строителна продукция

По предварителни данни през април индексът на продукцията в сектор "Строителство", изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.4% над равнището от предходния месец. Календарно изгладените данни показват увеличение с 5.8% на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2018 година.

През април в сравнение с предходния месец продукцията от сградното строителство се увеличава с 0.6%, а от гражданското/инженерното строителство - с 0.1%.

На годишна база нарастването на строителната продукция през април се определя от положителния темп при сградното строителство, където ръстът е с 10.8%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано намаление с 0.9%.

Търговия на дребно

По предварителни сезонно изгладени данни през април оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени запазва равнището на предходния месец. Оборотът в сектора, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, намалява с 0.2% в сравнение със същия месец на предходната година.

През април се наблюдава спад на оборота спрямо предходния месец при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 3.6%, а при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистрирано увеличение, съответно с 2.4 и 0.4%.

В сравнение със същия месец на 2018 г. оборотът намалява при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 3.4%, докато при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали се наблюдава увеличение, съответно с 2.8 и 0.9%.

По-значителен ръст е регистриран при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 18.2%.

Спад е отчетен при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 4.8%, и търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 4.3%.