Всички 110 млн. права за участие в укрепването на капитала на "Първа инвестиционна банка" бяха закупени на търга днес. Това се случи в рамките на две сделки - за 108 млн. и за 2 млн. права. Цената им бе 0,001 лв.

Притежаването на права е задължително за инвеститорите, които искат да придобият акции от увеличението на капитала на банката. За покупката на 1 акция са нужни 2,75 права. Настоящите акционери притежават по 1 право за всяка притежавана акция.

За да бъде успешна процедурата, до 25 юни правата трябва да бъдат платени. Не е ясно кой е купувачът. След успешния търг на правата акциите на банката поскъпнаха до 2,74 лв., а по-късно отстъпиха минимално до 2,64 лв.

Припомняме, че "Първа инвестиционна банка" предлага до 40 млн. нови акции с емисионна стойност от 5 лв. Според заложените в проспекта на банката условия, увеличението на капитала ще се счита за успешни при записване на минимум 4 млн. нови акции.

ПИБ ще използва това увеличение, за да осигури изпълнението на своята стратегия за разширяване на пазарното присъствие в банкирането на дребно и в кредитирането на малки и средни предприятия в България.

Банката изпрати успешна 2019 г. като отбеляза ръст на активите си с над един милиард лева до 10,7 млрд. лв. Печалбата на консолидирана основа за 2019 г. е 137.9 млн. лв., а печалбата преди обезценки е 257.7 млн. лв. Припомняме и че през декември Банката успешно пласира емисия облигации на обща стойност от 30 млн. евро, като след разрешение от страна на БНБ тя бе включена в допълнителния капитал от първи ред.

От банката съобщават, че добрите резултати се запазват и през първото тримесечие на 2020 г. като към края на март коефициентът на обща капиталова адекватност на ПИБ е 19.09 %, адекватността на капитала от първи ред е 19,03 %, а съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е 15.48 %, а регулаторният собствен капитал достигна 1,365 млн. лв.

Към края на 2019 г. чрез мерки за увеличение на капитала и намаление на риска Банката формира допълнителен капиталов буфер в размер на над 197 млн. евро. С пласирането на новата емисия банката ще изпълни на 100% и последната препоръка на Европейската централна банка.