Първа инвестиционна банка се подготвя за увеличаване на капитала си чрез Българската фондова борса (БФБ). Банката ще емитира до 25 милиона нови акции с номинална стойност в размер на 1 лев и емисионна стойност - 8 лева. Днес акциите на компанията записаха повишение от 24,07% до 2,68 лева.

След емитирането на новите акции общият размер на акционерния капитал ще нарасне от 110 млн. лева на 135 млн. лева. Към 31 март 2020 г. регулаторният собствен капитал на банката е в размер на 1,365 млн. лв.

Планът за набиране на капитал е в отговор на препоръките на Европейската централна банка (ЕЦБ) и ще позволи на България да направи крачка към "чакалнята на еврозоната". От ПИБ посочват още, че ще използват увеличението на капитала и за изпълнението на стратегията си за разширяване на пазарното присъствие в банкирането на дребно и кредитирането на малки и средни предприятия.

От банката казват, че "емисионната цена е определена след комплексен анализ, отчитащ интересите на всички акционери на банката". Той включва:

  • Основен фактор за определената цена е балансовата стойност на една акция;
  • Пазарни данни и оценки на скорошни сделки по придобиване на други банки в България;
  • Финансови показатели, пазарна позиция и големина на банката;
  • Очаквано развитие с отчитане на иновативния профил на банката;
  • Рисковите фактори и взетите мерки за елиминирането им;
  • Отличното състояние на българската банковата система като цяло и положителната перспектива от предстоящото членство в ERM II.

"Балансовата стойност на акцията на банката е базирана на одитираните финансови отчети към края на 2019 г. и е в размер на 8.57 лв. за една акция на индивидуална основа и 8.87 лв. за една акция на консолидирана основа. С цел привличане на по-широк интерес сред инвеститорите предлаганата емисионна цена на новите акции включва 10% отстъпка спрямо балансовата стойност на акция на консолидирана база. Към края на месец март счетоводната стойност на акциите на банката нараства допълнително до 8.63 лв. за една акция на индивидуална основа и 8.90 лв. за една акция на консолидирана основа", пишат още от ПИБ.

Реализираният доход на акция през 2019 г. е в размер на 1.25 лв. Увеличението на капитала ще се счита за успешно, ако бъдат записани и платени поне 2 500 000 акции.

В изпълнение на стратегията си за диверсифициране на набора от инструменти за привличане на средства, в края на миналата годината Първа инвестиционна банка успешно пласира емисия облигации в размер на 30 млн. евро.

През 2019 г. активите на Fibank се увеличиха с над един милиард лева и общата им стойност достигна 10,660 млн. лв. на консолидирана основа. Регулаторният собствен капитал достигна 1,284 млн. лв. с нарастване от 176 млн. лв. за 2019 г. През годината ПИБ успя да постигне ръст при депозитите от 761 млн. лв. и така привлечените средства от клиенти превишиха 9,104 млн. лв.

През декември 2019 г. банката успешно издаде дългово-капиталов инструмент с обща стойност 30 млн. евро, който след разрешение от страна на БНБ беше включен в допълнителния капитал от първи ред. Печалбата на консолидирана основа за 2019 г. преди обезценки е 257.7 млн. лв., която бе успешно включена в капитала на банката. Към края на 2019 г. чрез мерки за увеличение на капитала и намаление на риска банката формира допълнителен капиталов буфер в размер на над 197 млн. евро.

През първо тримесечие на 2020 г. капиталовата позиция на Първа инвестиционна банка се засилва още повече след включването в собствения капитал на печалбата от 2019 г. след разрешение на БНБ. Към 31 март 2020 г. коефициентът на обща капиталова адекватност на ПИБ е 19.09 %, адекватността на капитала от първи ред е 19.03 %, съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е 15.48 %, а регулаторният собствен капитал достигна 1,365 млн. лв.

За първо тримесечие на 2020 г. печалбата преди обезценки е 30.9 млн. лв. Съотношението на ликвидно покритие е 273.87% и демонстрира стабилна ликвидна позиция. Ръстът в кредитния портфейл на банката през първо тримесечие на 2020 г. в сегмент МСП е 13,8 млн. лв. или 7,2% на годишна база, а в сегмент Банкиране на дребно е 47.3 млн. лв., или 10,4% на годишна база.