Италианската финансова група "УниКредит" обяви, че за първото тримесечие на 2021-а е реализирала основна нетна печалба в размер на 0.9 млрд. евро. Според официалното съобщение, тя е постигната благодарение на възстановяването на приходите, въпреки че бизнес активността през тримесечието продължи да бъде негативно засегнато от здравната криза и съответните ограничения свързани с нея. През същия период на миналата година групата отчете макар и минимална загуба.

Задоволството от положителния резултат е обяснимо, защото групата явно възнамерява да ощастливи с дивидент своите акционери и по този начин да повиши доверието на капиталовите пазари към своите ценни книжа.

Според "УниКредит" положително влияние върху печалбата са оказали също така и намалените разходи за риск през периода, положително повлияни от сезонността и възстановяване на отписани активи. Последното е станало възможно благодарение на предприетите от банката консервативни мерки през 2020 година в резултат на очакванията за влошаване на икономическа обстановка. Тази информация навежда на мисълта, че част от отчетената печалба се дължи на реинтеграция на консервативно заделени през 2020-а провизии, което не е нередно, особено, ако за това има благословията на Европейския банков надзор, но едва ли е благоразумно в дългосрочен план.

В съобщението на "УниКредит" се посочва, че през първото тримесечие на годината италианската банкова група е реализирала приходи в размер на 4.7 млрд. евро, благодарение на възстановяването на приходите от търговия на финансовите пазари, компенсирайки свиването на лихвените приходи. Отчитен е ръст и при генерирането на такси и комисионни, свързани с инвестиции.

Продължаващият фокус на групата върху ефективността и дисциплината на разходите доведоха до постигането на най-ниското за десетилетие ниво на коефициента разходи/приходи от 51.5%. Това се дължи в голяма степен и на намаляване на разходите за недвижими имоти и за бизнес пътувания.

"Силна нетна печалба, движена от забележимо увеличение на приходите от такси и комисионни и приходите от търговия на финансовите пазари, сезонно ниска цена на риска, подкрепена от възстановяване на отписани активи и продължаваща дисциплина на разходите: всички те компенсират намалените нетни приходи от лихви. Поздравявам целия екип за упоритата работа и решителност, довели до този положителен резултат.

След решенията, взети в миналото относно поемането на риск, нетният лихвен доход вероятно ще продължи тази тенденция, която наблюдавмае и при нашите конкуренти, още известно време. В бъдеще може да не се възползваме в същата степен от компенсиращите положителни фактори, които видяхме през това тримесечие.

Докато гледаме към бъдещето, ще отнеме време, за да възстановим енергията и да укрепим бизнеса, преминавайки от период на активно намаляване на разходите към период на дисциплиниран и носещ печалба растеж и генериране на капитал.

Ще засилим фокуса към клиентите във всичко, което правим. Ще осигурим по-голяма интеграция на технологиите и ще опростим бизнеса, стремейки се да премахнем пречките, които ни затрудняват в обслужването на клиентите.

Необходимо е време, за да се гарантира, че се правят промени, винаги в дългосрочен интерес на бизнеса, като непосредственият фокус са оценката, прегледът и изпълнението на план, който ще определи нашата стратегия за следващите години.", коментира Андреа Орчел, главен изпълнителен директор на УниКредит