Fibank (Първа инвестиционна банка) проведе редовно Общо събрание на своите акционери днес в "София Хотел Балкан". На събранието присъстваха г-н Никола Бакалов-Главен изпълнителен директор (CEO) и Председател на УС, Изпълнителните директори и членове на Управителния съвет: г-н Светозар Попов, г-н Чавдар Златев, г-жа Ралица Богоева и г-н Янко Караколев - Главен финансов директор (CFO) и член на Управителния съвет.

Ръководството на Fibank представи пред присъстващите акционери доклад за дейността и финансовите резултати на банката за изминалата година. Fibank запазва водещата си позиция сред банките в България. През 2021 г. общият размер на активите на Първа инвестиционна банка нараства с 5 % до 11.9 млрд. лв., спрямо 11.3 млрд. лв. година по-рано. Ръстът отразява развитието на кредитните услуги, предложените нови иновативни продукти, оптимизирането на административните разходи в балансовите позиции на банката и повишаването на привлечения ресурс. През 2021 г. Първа инвестиционна банка отчита ръст на финансовите си резултати и устойчиво развитие в условията на продължаваща пандемия от COVID-19. Печалбата след данъчно облагане нараства до 111.4 млн. лв. спрямо 45.5 млн. лв. година по-рано, в резултат от по-високите приходи от дейността, както и оптимизиране на административните разходи. Общите приходи от банкови операции се увеличават до 435 млн. лв. (2020: 373.7 млн. лв.) с нарастване при всички основни източници на доход. Възвръщаемостта на капитала (след данъци) достига 8,85%. Акционерите на ПИБ гласуваха реализираната печалба да бъде включена в базовия собствен капитал от първи ред.

Към края на първото тримесечие на 2022 г. Fibank запазва добрите си резултати, като активите на банката надминават 12 млрд. лв. на консолидирана база. Печалбата преди провизии и обезценка e в размер на 48 млн. лв. Общите приходи от банкови операции от началото на 2022 г. възлизат на 108.4 млн. лв., като за същия период на 2021 г. те са били 95.2 млн. лв. Коефициентът на капиталова адекватност на Fibank към 31 март 2022 г. достига 19.62 %. Адекватността на капитала от първи ред е 19.50 %, а съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е 16.09 %. Регулаторният собствен капитал възлиза на 1,462 млн. лв. Към 31 март 2022 г. банката спазва и превишава регулаторните капиталови изисквания.

Акционерите избраха международните компании - Мазарс ООД и Ековис одит България ООД за независими одитори на банката.

На събранието бе прието да бъде променен и адресa на управление на банката: от бул. "Драган Цанков" № 37 на бул. "Цариградско шосе" № 111 П. Още в края на миналата година Първа инвестиционна банка обяви, че новият й централен офис ще бъде в модерната и иновативна сграда - Sofia Tech One, намираща се в "София Тех парк". Новата сграда на банката събира на едно място почти всички административни звена, които са разположени в централите на бул. "Драган Цанков" 37 и бул. "България" 81 Г. Това ще улесни вътрешната комуникация в структурите й, но също така и ще даде възможност за по-бързо, удобно и модерно обслужване на клиентите.

Присъстващите на Общото събрание акционери на банката имаха възможност да обсъдят конкретни аспекти по финансовите резултати от изминалата година.