Българската банка за развитие обяви изискванията, по които гражданите, чиито доходи са засегнати от мерките срещу коронавируса, могат да кандидатстват за безлихвени заеми. От тях могат да се възползват хора на трудов договор и самоосигуряващи се. Заемите ще се теглят от търговските банки, ще са с размер до 4500 лева и ще се погасяват в срок до 5 години. Гратисният период по тях ще бъде от 6 до 24 месеца.

За да получат безлихвен заем, гражданите на трудов договор трябва да отговарят на едно от следните условия:

 • Да са преустановили полагането на възмезден труд за работодателя си и да са в неплатен отпуск като следствие от пандемията;
 • Да са страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца преди излизането в неплатен отпуск;
 • Да не получават възнаграждение по други трудови правоотношения;
 • Да имат отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който са пуснати в неплатен отпуск.
Пускат до 4500 лева безлихвен заем за граждани от средата на април

Пускат до 4500 лева безлихвен заем за граждани от средата на април

ББР ще получи 500 млн. лева увеличение на капитала, за да може да предоставя гаранции за общо 2.5 млрд. лева на търговските банки

Условията за смоосигуряващите се лица са следните:

 • Да са прекъснали дейността, която извършват като самоосигуряващи се лица и/или търпят поне 20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите през първото тримесечие на 2019 г., като резултат от пандемията;
 • Да не получават възнаграждение по други правоотношения.

Кандидатите трябва да са с платени осигурителни вноски и да могат да възобновят упражняването на своята дейност (ще се върнат на същата работа) след прекратяване на неплатения отпуск.

Максималната сума, която може да бъде получена като безлихвен заем, е 4 500 лева, теглена наведнъж или на три транша от по 1500 лева. При първоначално разрешен по-малък размер на кредита той може да се анексира впоследствие с цел достигане на сумата от 4 500 лева.

Кредитите се издължават след изтичането на гратисния период на вноски, чийто размер и брой се определят между търговската банка и кредитополучателя. Търговските банки имат право да променят уговорения с клиентите си погасителен план, но в рамките на максимално определените срокове по програмата. Всеки гражданин има право на предсрочно погасяване на дълга си, без да дължи такса/комисиони за това.

За кредит по програмата може да се кандидатства до 31.12.2020 година.

Кандидатите за безлихвен заем трябва да представят пред банката партньор на ББР, която ще отпуска кредита следните документи:

 • Искане за финансиране по одобрен образец (ще бъде предоставено от търговската банка);
 • Валиден документ за самоличност - лична карта или паспорт;
 • Документ за регистрация на лицето, ако е самоосигуряващо се;
 • Данни за работодателя и за сключения трудов договор (изисква се и справка от НОИ за наличието на трудово правоотношение 6 месеца назад);
 • Декларация, съдържаща следните изявления:
  • - Декларация за прекъсната дейност на самоосигуряващите се лица и/или документи, установяващи над 20% спад в доходите на самоосигуряващите се лица в първото тримесечие на 2020 г. спрямо първото тримесечие на 2019 г.;
  • - Декларация, че лицето е в неплатен отпуск вследствие на пандемията, като началната дата на неплатения отпуск трябва да е след 08.03.2020 г.;
  • - Декларация на кандидата за временно спряна (изцяло или частично) дейност на неговия работодател, което е последица от пандемията;
  • - Декларация, че лицето не получава възнаграждение за своя труд по друго правоотношение;
  • - Декларация за намеренията на лицето да се върне на същата работа/да възобнови прекъснатата дейност - за самоосигуряващите се лица;
  • - Декларация, че за лицето (без значение дали е на трудов договор или е самоосигуряващо се) има платени осигурителни вноски;
  • - Декларация, че паралелно с кандидатстването за кредита кандидатът не се възползва и от друга мярка, осигурена от държавата за физически лица във връзка с пандемията.

ББР ще оповести кои търговски банки ще участват по програмата след 15 април 2020 г.