Бизнесът на дружествата за кредитиране се превръща във все по значима част от пазара за финансиране на гражданите. Според последните данни на БНБ за третото тримесечие на 2021-а, заемите предоставени от този сектор нарастват на годишна база с над 494 млн. лева (16.5%) и в края на септември 2021-а са близо 3.49 млрд. лева.

Според БНБ в структурата на вземанията по кредити от сектор домакинства преобладават потребителските кредити, които са 2.444 млрд. лв. в края на третото тримесечие на 2021 година. Те се увеличават с 12.7% (275.1 млн. лв.) на годишна база и с 4.1% (96.4 млн. лв.) спрямо края на юни 2021 година.

Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от сектор домакинства нараства от 94.7% към края на септември 2020 г. до 95.2% към края на същия месец на 2021 година.

Размерът на жилищните кредити в края на третото тримесечие на 2021 г. е 33.4 млн. лв. Те намаляват с 1.3% (0.4 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2020 година, а се увеличават със 7.1% (2.2 млн. лв.) спрямо юни 2021 г. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията от сектор домакинства намалява от 1.5% в края на септември 2020 г. до 1.3% в края на същия месец на 2021 година.

В информацията на Централната банка се посочва, че към края на септември 2021 г. размерът на необслужваните заеми отпуснати от дружествата за кредитиране е 281.1 млн. лева. Те се увеличават с 26.3% (58.6 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2020 г., а намаляват със 7.3% (22.1 млн. лв.) спрямо края на юни 2021 година. Това намаление за тримесечието може да бъде обяснено с продажбите на пакети от кредити за общо 22.4 млн. лева.

Факт е че една немалка част от клиентите на въпросните дружества са хора, които не могат да получат банков заем и поради това са принудени да търсят нужното им финансиране от фирмите за бързи заеми. Профила на тези клиенти е високорисков поради което високия процент необслужвани кредити - над 11.3% от всички отпуснати от фирмите заеми за гражданите, не бива да буди учудване.

Това съотношение щеше да бъде още по-високо, ако статистиката за този пазар не се изкривяваше от бизнес на една дъщерна на банка у нас институция, която контролира около 40% от общите активи на този бизнес.

Става дума за "УниКредит Консюмър файненс", през която "УниКредит Булбанк" осъществява потребителското си кредитиране. При нея оценката на риска и на платежоспособността на клиентите се извършва по банкови критерии и поради това равнището на необслужваните кредити е по ниско. А това от своя страна сваля общия коефициент за пазара.