През четвъртото тримесечие на 2019 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.5% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.7% спрямо третото тримесечие на 2019 г. според сезонно изгладените данни, показва експресната оценка на Националния статистически институт

Брутният вътрешен продукт за четвъртото тримесечие на 2019 г. в номинално изражение по текущи цени достига 32 372.4 млн. лева. Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 28 056.6 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (78.1%), което в стойностно изражение възлиза на 25 295.2 млн. лева. През четвъртото тримесечие на 2019 г. бруто капиталообразуването е 6 390.3 млн. лв. и заема 19.8% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

През четвъртото тримесечие спрямо третото тримесечие на 2019 г. БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 0.7%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.6%. Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвъртото тримесечие на 2019 г. принос за регистрирания икономически растеж по сезонно изгладени данни спрямо третото тримесечие на 2019 г. има увеличението на крайното потребление - с 0.6%, и на износа на стоки и услуги - с 0.1%.

БВП по сезонно изгладени данни през четвъртото тримесечие на 2019 г нараства с 3.5% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 3.1%. Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 5.0%. Бруто образуването на основен капитал отчита спад от 1.2% през четвъртото тримесечие на 2019 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги намалява с 1.5%, а вносът на стоки и услуги - с 2.7%.