Резултатите на банковия сектор за първото полугодие на 2023-а вече са ясни. Според публикуваните от БНБ данни, печалбата на кредитните институции за шестте месеца от началото на годината е близо 1.69 млрд. лева, което е с близо 66% повече в сравнение със същия период на 2022-а.

Без съмнение въпросния резултат ще даде допълнително храна на все по разпространяващите се в обществото и сред политиците твърдения, че въпросната печалба расте благодарение на постоянно и нарастващите такси и комисионни за банковите услуги. Няма съмнение, че въпросните такси и комисионни, които банките събират не само върху извършените операции-преводи, тегления и т.н., но и заради самия факт, че си държиш парите в банката, са дразнещо високи и постоянно нарастват. Но да се твърди, че те са в основата на видимо голямото увеличаване на банковата печалба или е груба манипулация, или непознаване на банковата статистика, или незнание как се четат банковите отчети, или и трите заедно.

Въобще да се сравняват брутните или нетните приходи от лихви с банковата печалба издава дълбоко незнание за това как се четат данните в един банков отчет за приходите и разходите и кое число в него какво означава. Като цяло когато говорим за сравнителен анализ в тази конкретна сфера е добре да ползваме нетните приходи, защото банките има постъпления от такси или от лихви, но и имат разходи за тях. А защо тези нетни приходи не могат да се сравняват или съотнасят с печалбата? Ако се постъпва по този начин как ще обясните тогава, че нетните приходи от лихви за първото полугодие - 2.27 млрд. лева, са по-високи от печалбата, която е окончателен финансов резултат? За сведение за същия период нетните приходи от такси и комисионни са729.38 млн. лева.

Вярното сравнение, което помага да се оцени истинският принос на лихвите и/или на таксите и комисионните към финансовия резултат на банковия сектор, е когато то се прави спрямо общият нетен оперативен доход на банките. Последното понятие обединява нетните постъпления на банките от всичките им финансови операции, кредитиране, разплащания, сделки с ценни книжа, търговия на финансовите пазари. По тази причина общият нетен оперативен доход е резултативна величина от нетните приходи от лихви, от такси и комисионни, от преоценки на ДЦК и от търговия с валута. За да се стигне от него до печалбата, от общият нетен оперативен доход се вадят разходите за издръжка (административните разходи), за направени обезцени, за провизии и плащанията към различни гаранционни схеми и други. Специално за полугодието на 2023-а примерът е следния: Общият нетен финансов резултат е 3.36 млрд. лева и от него като се извадят административните разходи - 1.03 млрд. лева, обезценките 184.5 млн. лева и други подобни се стига до печалбата от 1.69 млрд. лева.

Написаните до тук редове имат за цел да обяснят защо нетните приходи от отделните банкови дейности трябва да се сравняват с общия нетен оперативен доход, а не с печалбата. И на този фон е добре да видим доколко нетния доход от такси и комисионни влияе на финансовите резултати на банките и дали въобще той е решаващ за тях.

Както вече казахме общият нетен оперативен доход за първото полугодие на 2023-а е 3.36 млрд. лева и в сравнение със същия период на 2022-а (2.56 млрд. лева) той е нараснал с 31.6 процента. На този фон нетните приходи от такси и комисионни на банките, които за първото полугодие на 2023-а са 729.38 млн. лева, в сравнение със същия период на предходната година (698.32 млн. лева), независимо от постоянното им увеличение, растат едва с 4.45 процента. Нещо повече, за една година делът на нетните приходи от високите такси и комисионни, в общият нетен оперативен доход на банковия сектор е намалял с цели 5.64 процентни пункта - от 27.33% през юни 2022-а на 21.69% в края на юни 2023-а. Защо това е така? Обяснения може да има много, но едно от тях се вижда в банковите отчети. И то е че разходите на банките за такси и комисионни за една година са се увеличили с близо 29.1% - над три пъти по-бързо от ръста ( 8.62%) на брутните приходи им от тях. Нали никой не очаква банковия сектор да работи на нетна загуба от основна дейност каквато са разплащанията и поддържането на сметки?

Откъде обаче тогава идва значителното увеличение на общият нетен доход на банките, което е в основата на високия ръст на печалбата? Основният двигател са нетните приходи от лихви, които за целия период останаха на най-ниски исторически нива и все още по повечето видове кредити са по ниски отколкото в много от държавите в Еврозоната. Ето какво показва статистиката на БНБ: За първото полугодие на 2023-а нетните приходи от лихви на банковия сектор са 2.27 млрд. лева, и в сравнение със същия период на миналата година, когато са били около 1.64 млрд. лева, са нараснали с 55.29 процента. По този начин делът на нетните приходи от лихви във формирането на общият нетен оперативен доход на банките за една година е нараснал с 10.3 процентни пункта - 57.24% през юни 2022-а, до 67.53% - в края на първото полугодие на 2023-а. Елементарното сравнение с делът на нетните приходи от такси и комисионни показва, че не високите такси, а ниските лихви са били и все повече са основния източник на ръст на общият нетен доход на банките, а от там и на печалбата им. Нещо повече един по детайлен анализ на числата публикувани от БНБ показва, че дори въобще да нямаше ръст на брутните приходи от такси и комисионни - за една година той е близо 73 млн. лева, това не би повлияло на увеличението на общия нетен доход и на печалбата като краен финансов резултат. С други думи, всички заявления, как банките печалбарстват на гърба на клиентите с повишаване на таксите и комисионните са доста далеч от истината.