"Публично-частни партньорства във ВиК сектора ще се правят само със съгласието на съответните общини, защото последиците от едно публично-частно партньорство, добри или лоши, ще се усетят преди всичко от хората в общините".

Това каза на семинар в Боровец пред управителите на държавните ВиК дружества министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов.

Той припомни, че предстои обществено обсъждане и приемане на Закона за водоснабдяване и канализация, според който собствеността на инфраструктурата във ВиК сектора ще стане публична държавна или публична общинска.

Министър Гагаузов посочи, че предстоят сериозни инвестиции, за да се подобри качеството на услугата, предлагана от водните оператори. Около 1.5 млрд. евро от Кохезионния фонд и от Фонда за Регионално развитие са предвидени за този сектор, стана ясно на семинара.

На форума беше обсъден модел на бизнесплан, който дружествата трябва да съставят и защитят пред Държавната комисия за енергийно и водно регулиране през 2008 година.

Бизнесплановете на ВиК дружествата ще са петгодишни и ще влязат в сила от 2009 година, уточни директорът на Дирекция "Водоснабдяване и канализация" в МРРБ Пламен Никифоров.

В представения модел на бизнесплан, изготвен от екип на УНСС, се дават основните елементи, които трябва да включва документа. Сред тях са стратегия на ВиК оператора, маркетингова част, техникоикономически анализ, организация и управление на дружеството, социална програма и икономическа обосновка на необходимите инвестиции и планове за тяхното изплащане.