Националният статистически институт публикува данните от наблюдението на доходите, разходите и потреблението на българските домакинствата през четвъртото тримесечие на 2019 година. През периода доходите се увеличават с 13,7 на сто, а разходите - с 10,7 на сто, при потреблението не се отчитат някакви значителни промени.

Доходи на домакинствата

Общият доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 1 770 лв. и нараства с 13.7% спрямо същото тримесечие на 2018 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял са доходите от работна заплата (56.2%), следвани от доходите от пенсии (27.3%) и от самостоятелна заетост (6.4%). Спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 1.1 процентни пункта, а доходите от самостоятелна заетост и от пенсии намаляват с по 0.4 процентни пункта.

Снимка 467083

Източник: нси

В номинално изражение през четвъртото тримесечие на 2019 г. в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

 • Доходът от работна заплата нараства от 858 на 996 лв. (с 16.1%).
 • Доходът от самостоятелна заетост нараства от 105 на 113 лв. (със 7.4%).
 • Доходите от пенсии се увеличават от 432 на 483 лв. (с 11.9%).
 • Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 39 на 53 лв. (с 36.1%).

През четвъртото тримесечие на 2019 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.1%, а делът на дохода от натура - 0.9%.

Разходи на домакинствата

Общият разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 1 670 лв. и се увеличава с 10.7% спрямо същото тримесечие на 2018 година. В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (29.7%), следвани от разходите за жилище (17.2%), данъци и социални осигуровки (12.9%) и транспорт и съобщения (11.5%).

Спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 0.5 процентни пункта, делът на разходите, свързани с жилището - с 0.6 процентни пункта, а делът на разходите за здравеопазване се увеличава с 1.7 процентни пункта.

Снимка 467084

Като абсолютни стойности през четвъртото тримесечие на 2019 г. в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

 • Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 455 на 495 лв. (с 8.8%).
 • Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 63 на 73 лв. (с 15.1%).
 • Разходите за облекло и обувки нарастват от 60 на 63 лв. (с 4.7%).
 • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 268 на 286 лв. (с 6.7%).
 • Разходите за здравеопазване се увеличават от 82 на 118 лв. (с 43.6%).
 • Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 168 на 191 лв. (с 13.8%).
 • Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 61 на 69 лв. (с 13.7%).
 • Разходите за данъци и социални осигуровки нарастват от 191 на 216 лв. (с 13.0%).

Потребление на домакинствата

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2019 г. е без съществена промяна спрямо същото тримесечие на 2018 година. Увеличение е отчетено в потреблението на зеленчуци - от 14.8 на 16.8 кг, яйца - от 36 на 38 бр., плодове - от 12.4 на 12.8 килограма. Намалява консумацията на хляб и тестени изделия - от 21.5 на 20.6 килограма. Без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене, фасул зрял, картофи и захар.

Снимка 467086