През второто тримесечие на 2018 г. спрямо първото тримесечие брутният вътрешен продукт (БВП) на страната се увеличава с 0.8%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.6%, показват експресните оценки на Националния статистически институт.

По елементи на крайното използване на БВП принос за регистрирания икономически растеж спрямо първото тримесечие има увеличението на крайното потребление - с 1.8%, и на бруто образуването на основен капитал - с 0.1%.

НСИ: Икономиката расте с 3,6% през първото тримесечие

НСИ: Икономиката расте с 3,6% през първото тримесечие

Вътрешното потребление и инвестициите с основен принос за БВП

През второто тримесечие БВП нараства с 3.4% спрямо същия период на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 3.1%.

Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 4.7%. Бруто образуването на основен капитал отчита ръст от 4.4% през второто тримесечие на 2018 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година. Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 2.7 и 4.6%.

Според експресните оценки на НСИ за второто тримесечие на 2018 г. БВП в номинално изражение достига 26 047 млн. лева. Реализираната добавена стойност през второто тримесечие на 2018 г. е 22 445 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (79%), което в стойностно изражение възлиза на 20 586 млн. лева. През второто тримесечие на 2018 г. бруто капиталообразуването е 6 009 млн. лв. и заема 23.1% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.