Българската икономика расте с 3.6% през първото тримесечие на 2018 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 година. Това отчитат предварителните данни на Националния статистически институт.

През първото тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 21 479 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 10 982 млн., като на човек от населението се падат 1 558 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през първото тримесечие на 2018 г. възлиза на 18 782 млн. лв. по текущи цени.

Индустриалният сектор запазва равнището на относителния си дял в добавената стойност на икономиката от 29.3%. Делът на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава до ниво от 68.5% при 68.2% през съответния период на предходната година.

През първото тримесечие на 2018 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява равнището си с 0.3 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година до 2.2%.

За крайното потребление през първото тримесечие на 2018 г. се изразходват 86.2% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 18.2% от произведения БВП.

По отношение на компонентите на крайното използване основен принос за регистрирания положителен икономически растеж имат бруто образуването на основен капитал - с ръст от 7%, индивидуалното потребление на нетърговските организации, обслужващи домакинствата - с 6.8%, индивидуалното потребление на домакинствата - с 3.4%, и колективното потребление на държавното управление - с ръст от 1.7%.

Износът на стоки и услуги се увеличава с 4.4%, а вносът на стоки и услуги - с 4.6%. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.