Днешните данни на НСИ дават всички основания да се очаква, че българската икономика ще надскочи, както есенната прогноза на финансовото министерство за ръст на БВП от 3,2%, така и повишената вчера прогноза на ЕК за икономическия растеж на страната от 3,3 на сто.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.4% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.9% спрямо третото тримесечие на 2016 г. според сезонно изгладените данни. В номинално изражение БВП достига 25 361 млн. лева, показват експресните оценки на Националния статистически институт.

Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2016 г. е 21 740 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (81.2%), което в стойностно изражение възлиза на 20 600 млн. лева. През четвъртото тримесечие на 2016 г. бруто капиталообразуването е 5 431 млн. лв. и заема 21.4% относителен дял в БВП.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 3.4% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 3.1%.

Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 0.9%. Бруто образуването на основен капитал отчита спад през четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година с 1.5%.

Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 9.1 и 7.8%. Външнотърговското салдо е отрицателно.