На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към февруари 2018 г. да бъде положително в размер на 771,7 млн. лв. (0,7 % от прогнозния БВП).

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа за месец януари 2018 г. е положително в размер на 1 162,4 млн. лева, информира Министерството на финансите.

Приходите и помощите по КФП към февруари 2018 г. се очаква да бъдат в размер на 6 202,2 млн. лв. (16,2 % от годишния разчет), като спрямо февруари 2017 г. се отбелязва ръст от 470,3 млн. лева. Той се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват със 716,7 млн. лв. (13,2 %), докато постъпленията от помощи са по-ниски.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската в бюджета на ЕС) към февруари 2018 г. са в размер на 5 430,5 млн. лв., което е 13,8 % от годишния разчет. За сравнение разходите през същия период на 2017 г. бяха в размер на 4 900,1 млн. лева.

Номиналното нарастване се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври). Както и на по-високите разходи поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование, и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 28.02.2018 г. от централния бюджет, възлиза на 220,1 млн. лева.

Размерът на фискалния резерв към 31 януари е 11,2 млрд. лв., в т.ч. 9,8 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,4 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.