Европейската централна банка информира, че през март композитният показател за разходите по заеми за нови заеми за корпорации намалява с 6 базисни пункта до 1,42%, обусловен от ефекта на лихвения процент, с показател за нови заеми за домакинства за покупка на жилища непроменен на 1,31%

Композитният лихвен процент за нови депозити с договорен матуритет от корпорации се е увеличил с 10 базисни пункта до -0,10%, обусловен от ефекта на лихвения процент, с лихвен процент за овърнайт депозити от корпорации непроменен на -0,01%

Композитен лихвен процент за нови депозити с договорен матуритет от домакинства, като цяло е непроменен на 0,25%, с лихвен процент за овърнайт депозити от домакинства непроменен на 0,01%

В съобщението на ЕЦБ се казва:

"Комбинираният показател за разходите по заеми, който включва лихвените проценти по всички кредити за корпорации, намалява, обусловен от ефекта на лихвения процент през март 2021 г.

Лихвеният процент по новите заеми от над 1 милион евро с плаващ лихвен процент и начален процент периодът на фиксиране до три месеца остава като цяло непроменен на 1,16%.

Лихвеният процент по нови заеми със същия размер с първоначален период на фиксиране на лихвения процент от над три месеца и до една година е спаднал с 38 базисни пункта до 0.84%. Този спад се дължи на развитието в една държава от еврозоната и се дължи на ефекта на лихвения процент. Лихвеният процент по нови заеми от над 1 милион евро с първоначален период на фиксиране на лихвения процент над десет години се е увеличил с 14 базисни точки до 1,29%. Това увеличение се дължи на развитието в три държави от еврозоната и се дължи на ефекта на лихвения процент. В случай на нови заеми до 250 000 евро с плаващ лихвен процент и период на фиксиране на първоначалния лихвен процент до три месеца, начисленият среден процент е спаднал с 4 базисни пункта до 1,92%, воден от ефекта на лихвения процент".

В България ситуацията с цената на корпоративните заеми, според последната информация на БНБ е следната: "През март средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 0.10 пр. п. до 3.17%, а по тези над 1 млн. евро - с 0.27 пр. п. до 2.03 процента. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, спада с 0.27 пр. п. до 2.45%, а по кредитите над 1 млн. евро се увеличава с 0.25 пр. п. до 2.14%. През март 2021 г. средните лихвени проценти по овърдрафта в левове и в евро остават почти без промяна съответно на нива от 2.61% и 2.10%.

Според ЕЦБ новите споразумения за депозити, лихвеният процент по депозити от корпорации с договорен матуритет до една година се е увеличил с 11 базисни пункта до -0,11% през март 2021 г. Това увеличение се дължи на развитието в две държави от еврозоната и се дължи на ефектът на лихвения процент. Лихвеният процент по депозитите овърнайт от корпорации остана постоянен на ниво от -0.01%.

В България през март 2021 г. в сравнение с февруари 2021 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет на корпоративните клиенти в левове се увеличава с 0.05 пр. п. до 0.00%, а по тези в евро остава почти без промяна също на ниво от 0.00%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и евро се запазват на същите нива съответно 0.01% и 0.00%.

Комбинираният показател за цена на заема за населението в Еврозоната, който включва лихвените проценти по кредити за домакинства за покупка на жилища, не показва промяна през март 2021 г. "Лихвеният процент по заемите за покупка на жилище с плаващ лихвен процент и период на фиксиране на първоначалния лихвен процент до една година остана като цяло непроменена на 1.31%. Лихвеният процент по жилищни заеми с първоначален период на фиксиране на лихвения процент от една и до пет години спадна с 5 базисни пункта до 1,44%, обусловен както от лихвения процент, така и от ефекта на тежестта. Лихвеният процент по заеми за покупка на жилища с начален период на фиксиране на лихвения процент от над пет и до десет години остава като цяло непроменен на ниво от 1,24%. Лихвеният процент по жилищните заеми с първоначален период на фиксиране на лихвения процент над десет години остава постоянен на ниво от 1,32%. През същия период лихвеният процент по нови заеми за домакинства за потребление намалява с 12 базисни пункта до 5,10%. Този спад се дължи на развитието в две държави от еврозоната и се дължи на ефекта на лихвения процент", пише ЕЦБ

В нашата страна ситуацията с движението на лихвите по жилищните заеми е почти същата. Според БНБ при жилищните кредити в левове средният лихвен процент намалява спрямо февруари 2021 г. с 0.05 пр. п. до 2.75%, а ГПР по тези кредити - с 0.07 пр. п. до 3.03%. Разликата с Еврозоната е в движението на лихвите по потребителските заеми. При нас през март 2021 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се повишава в сравнение с февруари 2021 г. с 0.26 пр. п. до 7.88%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити - с 0.33 пр. п. до 8.42%.

Що се отнася до новите депозити от домакинства, според ЕЦБ в Еврозоната лихвеният процент по депозити с договорен матуритет до една година остава като цяло непроменен на 0,18%. Лихвеният процент по депозитите, подлежащи на обратно изкупуване след тримесечно предизвестие, и този по овърнайт депозитите от домакинства останаха постоянни съответно 0,35% и 0,01%.

В България, според БНБ, през март 2021 г. средните лихвени проценти по депозитите с договорен матуритет в левове и евро намаляват с 0.05 пр. п. и с 0.03 пр. п. съответно до 0.07% и 0.06%. Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове се увеличава с 0.02 пр. п. до 0.03%, а по тези в евро остава без промяна на ниво от 0.00%. Не се променят съществено и средните лихвени проценти по депозити, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро, като са на нивата от 0.25% и 0.54%.