На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за месец януари 2019 г. да бъде положително в размер на 1 103,8 млн. лева (0,9 % от прогнозния БВП).

За сравнение за януари 2018 г. бе отчетен излишък по КФП в размер на 1 162,4 млн. лв. (1,1 % от прогнозния БВП), съобщава Министерството на финансите.

Приходите и помощите по КФП за януари 2019 г. се очаква да бъдат в размер на 3 728,7 млн. лв., което е 8,5 % от годишния разчет и са близки до отчетените за същия период на миналата година. Изпълнението на данъчните и неданъчните приходи спрямо годишните разчети е 8,7 процента.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за януари 2019 г. са в размер на 2 624,9 млн. лв., което е 5,9 % от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП за януари 2018 г. бяха в размер на 2 543,9 млн. лева.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.01.2019 г. от централния бюджет, възлиза на 149 млн. лева.