Европейският инвестиционен фонд, част от групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), подписа първите гаранционни споразумения по Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" (ОПИМСП) в България с търговските банки: Обединена българска банка, Райфайзенбанк България, УниКредит Булбанк, Прокредит банк и СИБАНК.

Тези споразумения имат за цел подобряване на достъпа до финансиране за над 4000 български малки и средни предприятия (МСП), включително микропредприятия и стартиращи фирми, което ще бъде осигурено чрез банково кредитиране при по-ниски обезпечения и по-ниски лихви.

Петте гаранционни механизма ще генерират финансиране на МСП от общо 385 млн. евро, което представлява две трети от планираните 600 млн. евро, които са на разположение по оперативната програма. Тези пет споразумения са сключени само шест месеца след старта на Инициативата в България.

Инициативата за МСП в България е съвместен финансов инструмент на Европейската комисия, Групата на ЕИБ и правителството на България, представлявано от Министерство на икономиката. Нейната цел е да стимулира финансирането на МСП чрез осигуряване на защита от кредитен риск на портфейлите от МСП кредити, предоставяни от финансовите институции.

Наред със средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, които се явяват принос от правителството на България, Инициативата за МСП се съфинансира от Европейския съюз и чрез ресурси на "Хоризонт 2020", както и с ресурси на Групата на Европейската инвестиционна банка, съобщават от икономическото министерство.