Българската банка за развитие и Европейската комисия подписаха споразумение за издаване на гаранция на ЕС в размер на 125 млн. евро. Тя е свързана с раздел "Държави членки" на фонда InvestEU и ще позволи отпускането на ресурс за малкия и средния бизнес в страната, както и за устойчиви инвестиции на компаниите и домакинствата, в размер на над 2,5 млрд. лева чрез кредитиране от търговските банки.

ББР ще спомогне за конкурентоспособността на малките и средните предприятия, като предоставя подкрепа за иновации, цифровизация, зелен преход и растеж и укрепване на фирмите.

Благодарение на гаранцията от ЕС ще бъдат осигурени по-ниски изисквания за обезпечение и по-добри ценови условия на пазара, което ще подобри достъпа на бизнеса до финансиране.

Участието на ББР в програмата InvestEU дава възможност и за създаването на нови продукти за устойчива инфраструктура, които ще подпомагат прехода към кръгова и ресурсно ефективна икономика, управлението на отпадъците и ресурсите, и ще съдействат за намаляване на замърсяването на въздуха и устойчиво управление на водите.

През месец юли 2023 г. ББР бе акредитирана за Прилагащ партньор по InvestEU, след като премина успешно одитния процес, който й позволява да управлява европейски средства и бюджетни гаранции. Заявленията за интерес от страна на банките-партньори се очаква да стартират в началото на 2024 г.

Програма InvestEU се прилага за периода 2021-2027 г. като основен инструмент на ЕС за инвестиции за възстановяване на икономиките, екологичния напредък и заетостта в Европа. Тя е насочена към подкрепа на растежа след COVID-кризата и постигане на целите за изграждане на екологична, цифрова и устойчива европейска икономика. Фондът InvestEU реализира целите си, като действа чрез одобрени от Комисията партньори по изпълнението. С подписването на гаранционното споразумение ББР стана също прилагащ партньор. Това позволява на банката да увеличи броя на финансовите посредници, чрез които да достигне до крайните получатели в областите, приоритет за ЕС и националната икономика.

Разделът "Държави членки" на InvestEU предлага възможност на страните да допринесат ресурс за програмата. С приемането на Споразумението за партньорство от юли 2022 г. България алокира средства в размер на 100 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие и 25 млн. евро от Кохезионния фонд.

Българската банка за развитие е кредитна институция, която е 100% собственост на българската държава. Създадена е през 1999 г. с основен фокус подкрепата за малките и средните предприятия в страната. Това е единствената българска банка, която освен директно, може да отпуска средства и чрез други кредитни институции банки. ББР изпълнява специални мандати на българското правителство, сред които антикризисните мерки за преодоляване на негативните последици от кризата от COVID-19. Водеща дългосрочна цел на банката е подкрепата за устойчиви инвестиции. Неин фокус е увеличаване на капацитета за прилагане на зелени политики.