По предварителни данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2015 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, нараства с 4.3% спрямо предходното тримесечие. 

Ръст е регистриран при дейностите „Сухопътен транспорт” - с 5.0%, „Пощенски и куриерски услуги” - с 4.9%, и „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта” - с 3.8%. Намаление на индексите на оборота се наблюдава при „Воден транспорт” (1.3%) и „Въздушен транспорт” (0.2%). 

Оборотът в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” нараства с 4.9% спрямо третото тримесечие на 2015 г., като най-голям ръст е регистриран при дейностите „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика” (48.2%) и „Информационни услуги” (26.3%). Спад се отчита единствено при дейност „Далекосъобщения” - с 2.9%. 

При Други бизнес услуги най-голямо е увеличението на оборота спрямо предходното тримесечие при „Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации”, съответно с 12.7 и 10.6%. Намаление се наблюдава при „Други професионални дейности” - с 5.8%, и „Дейности по почистване” - с 2.2%. 

През четвъртото тримесечие на 2015 г. общият календарно изгладен индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи” нараства със 7.3% в сравнение със същото тримесечие на 2014 година. При почти всички дейности е регистрирано увеличение, като то е най-значително при „Воден транспорт” (17.4%), „Пощенски и куриерски услуги” (11.1%) и „Сухопътен транспорт” (10.1%). Само при „Въздушен транспорт” се наблюдава намаление на индекса, който е с 3.9% под равнището на същото тримесечие на предходната година.

Общият календарно изгладен индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” е с 19.7% по-висок в сравнение с четвъртото тримесечие на 2014 година. Увеличение се наблюдава при всички дейности в състава на сектора, като най-съществен е ръстът при „Информационни услуги” (66.6%), „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ (51.3%) и „Дейности в областта на информационните технологии” (28.6%).

При Други бизнес услуги увеличение спрямо четвъртото тримесечие на 2014 г. е отчетено при почти всички дейности, като то е най-голямо при „Други професионални дейности” - с 42.9%. Спад с 2.8% е регистриран само при „Туристическа агентска и операторска дейност, други дейности, свързани с пътувания и резервации”.