Знаете ли, че вече можете да подадете заявление за смяна на лични документи, да си извадите свидетелство за съдимост, да заявите отпускане на помощи към Агенцията за социално подпомагане без да ви се налага да излизате в работно време, без да чакате на опашка или докато сте отпуска, без да губите време - а онлайн, от всяко място, в удобно за вас време?!

Информационна кампания "Времето ти е от значение" дава информация за тези и още редица електронни услуги - резултат от приключили проекти, финансирани по Оперативна програма "Добро управление". Онлайн услугите на администрацията (наричани още електронно правителство), се определят като предоставяне на услуги в рамките на държавната администрация — както и между администрацията и обществеността — с помощта на информационни и комуникационни технологии.

Гражданите очакват комуникацията с държавните институции да бъде толкова проста и безпроблемна, колкото тази, която получават от бизнеса, в частния сектор - и това е причината, предоставянето на цифрови услуги да се превърне в приоритет за правителствата по цял свят. Един от основните инструменти за реализация на електронното управление у нас е Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд като за периода от 2014 год. до сега, общия брой електронни услуги, реализирани благодарение на програмата е 459.

"Докато процесът на цифровизация на държавни и административни услуги е ангажимент на държавата и публичния сектор, то неговото развитие е отговорност и на гражданите. Дигиталното гражданство предвижда както правото ни на достъп до ефективни и сигурни услуги, така и ангажимента да ги използваме, защото само това е начина, те да бъдат развивани, оптимизирани и приоритизирани.

Използването на електронните услуги подпомага значително намаляването на административната тежест, като така се явява силен инструмент в ръцете на всеки отговорен данъкоплатец.

Необходимостта от кампания с фокус върху възможностите за електронна комуникация с администрацията и указания за тяхното използване, беше идентифицирана и в разговорите ни с бенефициенти по проекти, насочени към електронни услуги и информационни системи. В рамките на кампанията "Времето ти е от значение" създаваме FB страница "Времето ти е от значение", и си поставяме амбициозната задача, както да популяризираме достъпните електронни услуги, така и да допринесем за тяхното активно използване като предоставим информация и стимулираме използването на електронни подписи или някой от другите способи за персонална идентификация в цифровия свят." поясни г-жа Ирена Първанова (Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Добро управление"), в старта на кампанията.

Основното послание на кампанията е:

"Идентифицирай се цифрово - Направете си електронен подпис,

Информирай се - Последвайте FB страница "Времето ти е от значение" и

Използвай електронни услуги - защото... Времето ти е от значение!