На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 05/15.02.2008 год., е взето следното решение: Във връзка с Решение на КФН № 123-Е/23.01.2008 год. относно вписване на последваща емисия ценни книжа, издадени Спарки Елтос АД - Ловеч /ELTOS/, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, уведомяваме за следното: Съветът на директорите на БФБ-София АД, на основание чл. 58 във връзка с чл. 51, ал. 5 и 6 от Правилника на Борсата, регистрира на Официлен пазар на акции, сегмент "В" последваща емисия от Ценни книжа, както следва: - Емитент: Спарки Елтос АД - Ловеч /ELTOS/; - ISIN код на емисията: BG11ELLOAT15; - Размер на емисията преди увеличението: 14 000 000 лева; - Размер на увеличението: 2 735 320 лева; - Размер на емисията след увеличението: 16 735 320 броя акции; - Номинална стойност на една акция: 1 /един/ лев; - Вид акции: обикновени поименни безналични с право на глас; - Дата на въвеждане за търговия: 19.02.2008 год. /вторник/.