Авиационният оператор Интерскай АД вече е публична компания. Това стана след като Комисията за финансов надзор потвърди проспект за допускане на регулиран пазар на емисия акции, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството от с. Лесново.

 Емисията е в размер на  8.370 млн.  лева, разпределени в  8 370 000 броя обикновени акции с номинална стойност 1 лв. всяка една.

КФН вписва  горепосочената емисия в регистъра, воден от КФН и вписва „Интерскай” АД, с. Лесново като публично дружество.
Дружеството има едностепенна система на управление, като в Съвета на директорите(СД)  влизат: Красимир Великов - председател на СД, Григор Господинов - изпълнителен директор и Недялка Великова - Демирева, член на СД.
Мажоритарен акционер с 99,99 % от капитала на „Интерскай” АД е „Албена Холдинг” АД.
Предметът на дейност на „Интерскай” АД, се осъществява  в две насоки: управление на летателна площадка „Лесново” и управление на самолети.  Основната сфера на дейност включва отдаването под наем на леки самолети и вертолети и предоставяне на летищна площадка за учебна летателна дейност.