По данни на Комисията за финансов надзор, през второто тримесечие пазарната капитализация на борсата нарасна с 13,92%  и отбеляза 109,57% ръст на годишна база.

С най-голям дял и с най-висок процент на свободно търгуемите дялове от капитала е сектор "Финансово посредничество", чийто относителен дял достигна 35,42% от общата пазарна капитализация и съответно фрий флоут от 36,70%.

Секторът, с най-голям процент чуждестранно участие в капитала е "Транспорт, складиране и съобщения" (98,56%), следван от сектора  "Други дейности, обслужващи обществото и личността" с 55,02%.

Дружествата от СОФИКС формират 49,55% от пазарната капитализация на БФБ-София към 30 юни 2007 г.

Дружествата, включени в изчисляването на борсовия индекс БГ40 към 30 юни 2007 г., имат 49,13% относителен дял в пазарната капитализация на борсата към тази дата.

През второто тримесечие на 2007 г. КФН потвърди проспекти за първично публично предлагане на седем дружества. Общият размер в лева на емисиите, предмет на първично публично предлагане през разглеждания период, е 286,82 млн. лв., изчислен по емисионна стойност.

В края на второто тримесечие нетните активи на колективните инвестиционни схеми надхвърлят половин милиард, достигайки 559,49 млн. лв.

Акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) към 30 юни 2007 г са 47. Активите, акумулирани от тях, възлизат на 918 млн. лв., в които близо 90% дял имат дружествата, извършващи секюритизация на недвижими имоти.

Същевременно от дружествата, извършващи секюритизация на недвижими имоти, шестте, които секюритизират земеделска земя, имат 32,72% относителен дял в общата сума на активите на АДСИЦ.