Народното събрание прие на второ четене измененията и допълненията в Закона за стоковите борси и тържищата, съобщи news.bg.

С тях се уреждат основните изисквания към територията, на която е организирано стоковото тържище.

Според закона то се организира върху урегулиран поземлен имот, отреден за тържище с влязъл в сила подробен устройсвен план.

Тържището трябва да е оградено с масивна ограда, да е с осигурен транспортен достъп и най-малко с 1 паркомясто за товарни и 1 паркомясто за леки автомобили.

Задължително тържището трябва да е с 2 портала - вход и изход.

Законът посочва, че всеки търговски обект трябва да е с обем най-малко 200 кубични метра и разгъната застроена площ не по-малко от 50 км. метра.

То трябва да разполага с изградени санитарни възли за персонала и посетителите.

За регистрираните пазари на производителите и стоковите тържища се издава удостоверение в 7-дневен срок.

В закона за стоковите борси и тържища се посочва, че стоковата борса прилага система за неприсъствена търговия при условие и ред, определени с правилата за търговия.

Тази система трябва да гарантира равен достъп до пазарната информация и равни условия за участие в търговията на всички борсови членове, както и автоматизирано сключване на борсови сделки.

Народните представители решиха система за неприсъствена търговия да гарантира и електронна връзка със системите за клиринг и сетълмент, непосредствено отчитане на сключените сделки, както и техния ефективен контрол и анализ на въведените поръчки или котировки

Освен това законът постановява за гарантиране на задълженията на страните по сключените фючърсни и опционни сделки стоковата борса да създава клирингова къща. Може да се сключва договор с вече съществуващата клирингова къща.

Законът е категоричен, че устройството и правилата за дейността на клиринговата къща се определя с наредба на Министерски съвет.

С промените в закона се посочва, че клиринговата къща създава гаранционен фонд за гарантиране на плащания по срочните борсови сделки.

Всеки член на клирингова къща внася в този фонд сума за гарантиране на сделките, за чието изпълнение отговаря, като размерът се определя от нейния правилник.

Народните представители решиха, че за учредяването на клирингова къща е необходимо заявителят да има внесен капитал в размер на минимум 500 000 лв.

В закона се казва, че членове на клирингова къща, които не са финансови институции, могат да бъдат стокови борси и членове на стокови борси.

В закона се посочва още, че клиринговата къща има право да издава само поименни акции с право на 1 клас. Тя не може да издава привилегировани акции.

Законът забранява клиринговата къща да формира печалба и да разпределя дивиденти.

Освен това тя не може да издава облигации, както и не може да получава заеми при условия по-неблагоприятни от пазарните за страната.

Народните представители решиха още, че лицата, които при влизането в сила на закона имат удостоверение за разрешение за организиране на стоково тържище или стокова борса, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията в едногодишен срок.

В случай, че те не изпълнят изискванията по закона в необходимия срок, издаденото удостоверение ще им бъде отнемано.

Депутатите решиха още, че процедурите за издаване на разрешения за организиране на дейност като стоково тържище, започнали по досегашния ред, продължават по условията и реда на приетия закон.