Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ще предложи актуализация на цената на природния газ за първото тримесечие на 2007 година с 1,89 %.

На открито заседание днес ДКЕВР ще разгледа доклада на работната група по искането на Булгаргаз за увеличение на цената на природния газ при продажба от обществения доставчик на обществени снабдители и непривилигировани потребители.

В заявлението си за промяна на цените «Булгаргаз» ЕАД предлага увеличение на действащата цена от  308,58 лв./1000 м3 (без ДДС) на 321,11 лв./1000 м3 или актуализация с 4,06 %.

Като мотив за поисканата корекция от дружеството посочват увеличението на цените на природния газ на международните пазари и очакваното потребление .

След анализ на данните и прогнозите за потребление, представени от «Булгаргаз» ЕАД, работната група на Комисията предлага корекция на цената спрямо предходното тримесечие с 1,89% (5,84 лв), или от 308,58 лв./1000 м3 (без ДДС) на 314.42 лв./1000 м3 (без ДДС).

Цената при продажба от "Булгаргаз" ЕАД е образувана с действащата към момента цена за пренос по газопреносната мрежа - 19,73 лв./1000 м3 (без ДДС).

Ако така предложената от Комисията промяна бъде одобрена, не се очаква новата цена на природния газ да доведе до промяна в цените на топлофикационните дружества, твърдят от комисията.