Основно предизвикателство пред българският бизнес след 1 януари 2007 г. ще бъде активната работа за подобряване на бизнес климата в Европейския съюз посредством механизмите за диалог и сътрудничество с европейските институции, обяви Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България при откриването на международната конференция "Българската индустрия като част от индустрията на Обединена Европа".

Ключов фактор за успех в това начинание е обединяване на усилията и ресурсите на бизнес организациите, за излъчване на концентрирани, единни послания пред евроинституциите, каза още той, припомняйки, че неотдавна АИКБ и БСК сключиха споразумение за сътрудничество и за общо представителство в Брюксел и в UNICE -организацията - глас на европейския бизнес.

Конференцията се организира от Асоциация на индустриалния капитал в България по Комуникационната стратегия за присъединяване на България към Европейския съюз.

На форумът не присъства министърът на външните работи Ивайло Калфин, както беше предварително обявено, но в изпратено от него писмо, вицепремиерът заяви, че бизнесът познава новите изисквания на ЕС и работи усилено в тази насока. Калфин посочи, че присъединяването ни към ЕС е трансмисия на инфраструктура и предизвикателствата пред страната ни не свършват с 1 януари 2007-ма. В тази насока правителството работи усилено към подпомагане на бизнеса в сферата на данъчната политика и инвестиционния климат, се казва още в писмото.

Въпреки, че индустриалната политика е до голяма степен в компетенциите на страните - членки на Европейския съюз и често бива формирана на национално, регионално и местно равнище, на равнище Европейски съюз могат да бъдат предприети множество действия за укрепване на конкурентоспособността на европейската индустрия, която е в сърцето на Лисабонската стратегия, каза Луис Мартин - Оар - представител на Комитета по индустрия, енергетика и научни изследвания на Европейския парламент.

Той подчерта важността на сектора, осигуряващ работа на над 35 милиона души в ЕС, както и 75 % от европейския експорт.

Основен акцент в конференцията бе въздействието на присъединяването на България към ЕС върху българската индустрия. Според Атанас Папаризов, Председател на парламентарната комисия по евроинтеграция, за да бъде постигнат основният приоритет на Лисабонската стратегия - развитие на икономика, базирана на знанието и на иновациите, е необходима подкрепа за повишаване на иновативния потенциал на предприятията, както и подобряване на проиновативната инфраструктура.

Насърчаването и предоставянето на подкрепа за българските фирми да работят активно в тази насока е сред приоритетите на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" .

Участниците в конференцията се обединиха около тезата на Божидар Данев, председател на Българска стопанска камара за необходимостта от изработване на Национална програма за изпълнение на Лисабонската стратегия, която да обедини икономическите, социалните и политическите цели за бърза и ефективна реализация на главните средно срочни приоритети за развитие на българската индустрия.

Още информация по основните дискутирани теми на конференцията: