Комисията по финансов надзор лицензира две нови дружества със специална инвестиционна цел, съобщиха от пресцентъра на КФН.

Финансовият регулатор издаде лиценз на варненската компания "Супер Боровец Пропърти Фонд" АДСИЦ и на врачанската "Инвест Пропърти" АДСИЦ.

И двете ще инвестират паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти, или т.нар. секюритизация на недвижими имоти.

Акционери на варненският АДСИЦ са „Супер Боровец Пропърти Инвестмънт" АД с 65.50% и Банка „Запад-Изток" - с 30%.

Основен мажоритар при врачанската компания е Михаил Александров Петков с 55% и „Елана Високодоходен Фонд" АД - с 30%

КФН потвърди проспекта за публично предлагане на 150 000 броя акции, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени и от двете дружества.