Комисията за защита на конкуренцията установи нарушение на чл. 36, ал. 1, от ЗЗК от страна на „Булконс Първомай" АД и наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 2 % от нетните приходи от продажби за предходната финансова 2013 г., равняващи се на 118 260 лв.

Комисията установи неизпълнение на решение от 2013 г. от ответното дружество относно незабавно прекратяване на установено нарушение и наложи санкция от 60 230 лв.

През 2013 г. проучването на КЗК показа, че в периода януари 2010 г. до момента на производството Булконс Първомай поставя означението „1939" върху етикетите на произвежданите от него лютеници, което е заблуждаващо за началото на производството на продукта. Последващо проучване показа, че текстове на интернет страницата, свързани с дейността на ответното дружество, които представляват заблуждаваща реклама, не са премахнати.

В настоящия случай Комисията установи, че ответното дружество е нарушило правилата на конкуренцията, като е изпращало на клиенти на молителя в производството „Консервинвест" ООД писма, съдържащи изопачени твърдения, че само Булконс Първомай има регистрирано географско обозначение за производство на "Първомайска лютеница".

В писмата директно е отправена молба адресатите да преустановят търговската дейност с продукти на Консервинвест, както и да премахнат съответните означения от рафтовете си. В резултат на тези действия се е стигнало до нарушаване на договорни отношения на молителя с негови клиенти.