Нова версия на програмата за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка-декларация и VIES декларация е публикувана на интернет страницата на Националната агенция за приходите (НАП) - http://www.nap.bg/.

Тя е безплатна и в нея са отразени всички промени в новия Закон за данък върху добавената стойност и правилника за прилагането му, които влязоха в сила на 1 януари 2007.

Със софтуера всички регистрирани по ЗДДС лица могат да създават файловете със справките-декларации и дневниците за покупки и продажби по ДДС, които трябва да подадат на магнитен носител в НАП до 14 февруари.

Със същата програма се генерира и новата VIES-декларация. Тя се очаква да бъде подадена от около 10 000 регистрирани по ЗДДС фирми, които осъществяват сделки с търговци в страни членки на ЕС.

VIES-декларациите се приемат в НАП едновременно с ежемесечните справки-декларации и дневници за покупки и продажби по ДДС. Изискването за подаване на VIES-декларации от дружествата, които търгуват с фирми от ЕС влезе в сила с приемането на България за член на съюза.

Новият безплатен софтуер за генериране на дневниците за покупки и продажби по ДДС, справка-декларация и VIES декларация е разработен от НАП, като разработката е консултирана с експерти на фирми, специализирани в изработването на счетоводни програми