По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2015 г. е 600, а новопостроените жилища в тях са 2 534.

Спрямо третото тримесечие на 2014 г. сградите са с 28 повече, или с 4.9%, а жилищата в тях се увеличават с 67, или с 9%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2015 г. със стоманобетонна конструкция са 73.5%, с тухлена - 24.5%, с друга - 1.5%, и с панелна - 0.5%.

Според разпределението на новопостроените сгради по вид най-голям относителен дял имат къщите (68.5%), следвани от жилищните кооперации (14.7%). В сравнение с третото тримесечие на 2014 г. броят на вилите, общежитията, сградите за колективни домакинства и сградите от смесен тип се увеличава, докато броят на новопостроените жилищни кооперации и къщи намалява.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 88 сгради с 465 жилища в тях, Бургас - 87 сгради с 666 жилища, и Пловдив - 66 сгради с 347 жилища.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (39.4%), следвани от дела на тези с три (25.6%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 3.2%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през третото тримесечие на 2015 г. е 219.8 хил. кв. м, или със 7.1% повече в сравнение със същото тримесечие на 2014 година. Жилищната площ също се увеличава (с 5.5%) и достига 135.7 хил. кв. метра .

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 88.3 кв. м през третото тримесечие на 2014 г. на 86.7 кв. м през същото тримесечие на 2015 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е отчетена в областите София (столица) - 155 кв. м, и Сливен - 142.3 кв. м, а най-малка - в областите Видин и Враца - 57.7 кв. метра.