Дружеството Верея - тур АД е реализирало печалба към второто тримесечие на годината, в размер на 167 хил. лв. Печалбата е доста над средната към този отчетен период, показват финансовите резултати налични в money.bg.

Общите приходи на дружеството са 570 хил. лв., което е с 20.00 % повече спрямо предходния период. Общите разходи отчитат спад от 1.03 % спрямо предходния период до 385 хил.лв.

Нетните приходи от продажби към второто тримесечие на 2015г. са в размер на 570 хил.лв. и представляват 100.00% от общите приходи. Спрямо второто тримесечие на 2014 година те се увеличават с 20.00 %.

Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за II-ро трим. на 2015г.

Към 30 юни 2015г. дружеството показва печалба на акция (на осреднена годишна база) в размер на 8.16лв.

Собственият капитал на дружеството към полугодието на 2015г. е 4847 хил. лв. , като спрямо същия период на 2014г. се е увеличил с 12.88 %.