Дружеството Захарни заводи АД е реализирало печалба към второто тримесечие на годината, в размер на 2 613 хил. лв. Единствената по-висока печалба към този период, бе декларирана през 2004 г.

Общите приходи на дружеството са 52 827 хил. лв., което е с 3.70 % повече спрямо предходния период. Общите разходи отчитат спад от 0.98 % спрямо предходния период до 50 214 хил.лв.

Нетните приходи от продажби към второто тримесечие на 2015г. са в размер на 52 672 хил.лв. и представляват 99.71% от общите приходи. Спрямо второто тримесечие на 2014 година те се увеличават с 3.84 %.

Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за II-ро трим. на 2015г.

Към 30 юни 2015г. дружеството показва печалба на акция (на осреднена годишна база) в размер на 0.40лв.

Собственият капитал на дружеството към полугодието на 2015г. е 15 359 хил. лв. , като спрямо същия период на 2014г. се е увеличил с 27.29 %.

Обобщена информация за търговията с акции на дружеството на БФБ – София през вторите три месеца на 2014г.:
Общ брой изтъргувани акции: ( 10 186 бр. акции )
Общ брой сделки: ( 38 бр. )
Минимална цена: ( 1.650 лв. )
Максимална цена: ( 2.600 лв. )
Среднопретеглена цена: ( 2.027 лв. за акция. )

*Обобщената информация не обхваща сделки с акции на дружеството сключени на нерегулиран пазар.